+

Master theses

  1. Zoran Stefanović (2010): Naturalni i ekonomski efekti održivog upravljanja zemljišnim resursima na području sliva Barička reka, mentor dr Miodrag Zlatić.
  2. Jelena Mićić (2011): Analiza poplava u slivu reke Kolubare u periodu 2000‒2010. godine, mentor dr Ratko Ristić, red. prof.
  3. Ivana Tomašević (2012): Analiza politike i upravljanja zemljišnim resursima – primena u oblasti LEAPA, mentor dr Miodrag Zlatić, red. prof.
  4. Katarina Branković (2012): Analiza politike i upravljanja održivim razvojem zemljišnog prostora Republike Srbije – Primer LEAP-a Ade Huje, mentor dr Miodrag Zlatić, red. prof.
  5. Andrej Pavlović (2013): Održivo upravljanje zemljišnim resursima malih slivova beogradskog područja, mentor dr Miodrag Zlatić, red. prof.
  6. Ljubiša Bezbradica (2013): Problematika bujičnih poplava i erozionih procesa sa aspekta evropskih direktiva, domaće zakonske i planske regulative, mentor dr Ratko Ristić, red. prof.
  7. Mahdi Nakhavali (2013): Zaštita od erozije i uređenje bujičnih tokova u Iranu, mentor dr Ratko Ristić, red. prof.
  8. Mina Kočić (2013): Erozija zemljišta u slivu reke Rasine i mogućnost zaštite akumulacije Ćelije od nanosa, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, mentor dr Stanimir Kostadinov, red. prof.
  9. Aleksandar Drobnjak (2014): Izbor mera i radova za kontrolu erozije i bujičnih tokova na primeru Izbičke reke, pritoke reke Raške, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, mentor dr Stanimir Kostadinov, red. prof.
  10. Marko Urošević (2014): Erozija u slivu Sebečevske reke i mogućnost kontrole erozionih i bujičnih procesa, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, mentor dr Stanimir Kostadinov, red. prof.
  11. Katarina Lazarević (2014): Monitoring bujičnih procesa u funkciji upravljanja rizikom od bujičnih poplava, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, mentor dr Stanimir Kostadinov, red. prof.
  12. Marijana Džombić (2014): Analiza politike i upravljanja zemljišnim resursima – primena u oblasti LEAPa na području Krtinska/Urovci, mentor dr Miodrag Zlatić, red. prof.
  13. Jovana Spasojević (2014): Analiza politike i upravljanja otpadom u EU i Srbiji – primena U oblasti LEAP-a dela opštine Ljig, mentor dr Miodrag Zlatić, red. prof.
  14. Jovana Zlatanović (2014): Analiza politike i upravljanja u zaštiti životne SREDINE – primena u oblasti LEAP-a dela opštine Vranje, mentor dr Miodrag Zlatić, red. prof.
  15. Dragana Cvetić (2015): Upravljanje održivim razvojem zemljišnog prostora na primeru LEAP‑a sliva Skrapež, mentor dr Miodrag Zlatić, red. prof.
  16. Jelena Jocić (2015): Kolaborativni menadžment u upravljanju zemljišnim i vodnim resursima – primena u oblasti LEAP-a na području Gabrovačke reke, mentor dr Miodrag Zlatić, red. prof.
  17. Iva Maglov (2015): Analiza politike i upravljanja zemljišnim resursima – Primena u oblasti LEAP-a dela opštine Rakovica, mentor dr Miodrag Zlatić, red. prof.
  18. Ivan Malušević (2015): Primena GIS-a u analizi rizika od eksplozivnih sredstava na bujičnim slivovima u Srbiji, mentor dr Ratko Ristić, red. prof.
  19. Siniša Polovina (2015): Prostorna i vremenska analiza degradacije prirodnih resursa na slivu reke Likodre, mentor dr Ratko Ristić, red. prof.
  20. Petar Ranković (2016): Upravljanje otpadom – primena u oblasti LEAP-a dela opštine Barič, mentor dr Miodrag Zlatić, red. prof.
  21. Boban Pavlović (2016): Analiza tematske strategije zemljišta – primer LEAP-a sela Radljevo , mentor dr Miodrag Zlatić, red. prof.
  22. Tamara Bosić (2016): Ekosistemski pristup u održivom upravljanju zemljišnim i vodnim resursima – Primer u oblasti LEAP‑a dela opštine Petrovac na Mlavi, mentor dr Miodrag Zlatić, red. prof
  23. Una Dovezenski (2016): Međusobni uticaj izgradnje akumulacije i sociodemografskog razvoja na području Zaovine, mentor dr Miodrag Zlatić, red. prof.
  24. Stefan Pantović (2016): Dugoročni efekti ulaganja u održivo upravljanje zemljišnim resursima na području sliva Železnička , mentor dr Miodrag Zlatić, red. prof.
  25. Bojana Aleksov (2016) : Oticanje vode, erozija i pronos nanosa u zavisnosti od prirodnih karakteristika sliva reke Čađavice, mentor dr Stanimir Kostadinov, red. prof.