+

Mentoring

Mentoring in the defense of doctoral dissertations

 1. Tepavac Aleksandar (2021): „Varijabilnost osobina zemljišta i definisanje tipova šumskih staništa u poloju reke Save na području ŠU Morović“. Mentor: dr Milan Knežević, red. prof.
 2. Gazdić Milan (2021): „Edafsko-stanišne karakteristike šuma jele (Abies alba Mill.) u severnoj Crnoj Gori“. Mentor: dr Milan Knežević, red. prof.
 3. Stajić Snežana (2016): Određivanje šumskih fitocenoza Kosmaja kombinovanjem standardnog fitocenološkog metoda i fotointerpretacije. Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet. Beograd.
 4. Blagojević Velibor (2016): Edafske karakteristike i tipovi staništa šuma crnog bora u Republici Srpskoj. Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet. Beograd.
 5. Novaković-Vuković Marijana (2015): Florističke karakteristike šuma crnog i belog bora na serpentinitu i peridotitima u zapadnoj i centralnoj Srbiji.
 6. Eremija Saša (2015): Geneza, osobine i ekološko-proizvodni potencijal zemljišta u šumama bukve, jele i smrče na planini Lisina kod Mrkonjić Grada. Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet. Beograd.
 7. Perović Marko (2014): Taksonomija i uticaji staništa na karakteristike planinskog javora (Acer heldreichii Orph.) u Srbiji. Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet. Beograd.
 8. Kostić Olga (2014): Ekofiziološke karakteristike nekih drvenastih vrsta biljaka i njihov potencijal za revitalizaciju deponije pepela termoelektrane „Nikola Tesla – A” u Obrenovcu. Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet. Beograd.
 9. Brujić Jugoslav (2013): Šumska vegetacija Čemernice. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet. Banja Luka.
 10. Kapović Marijana (2013): Šumska zemljišta planine Javor u Republici Srpskoj.
 11. Košanin Olivera (2011): Opodzoljeno kiselo smeđe zemljište u Srbiji – uslovi obrazovanja, svojstva, proizvodni potencijal i rasprostranjenost. Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet. Beograd.
 12. Mikić Todor (2008): Analiza morfoloških parametara lista divlje trešnje (Prunus avium L.) u Bosni i Hercegovini. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet. Banja Luka.
 13. Belanović Snežana (2007): Ekološki kvalitet zemljišta brdsko-planinskog područja istočne Srbije. Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet. Beograd.
 14. Miletić Zoran (2004): Razvoj zemljišta na odlagalištima REIK Kolubara pod uticajem šumskih kultura. Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet. Beograd.
 15. Vratuša Vesna (2000): Istraživanje stepena zagađenosti zemljišta teškim metalima zelenih površina Beograda i okoline. Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet. Beograd.

Mentoring in the defense of master of science theses

 1. Vukelić Mićo (2014): Ekološko-vegetacijske klasifikacija šuma hrasta lužnjaka na području Apatina. Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet. Beograd.
 2. Petrić Ivana (2010): Morfologija i bioekologija klena (Acer campestre L.) na području Đerdapa. Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet. Beograd.
 3. Novaković Marijana (2008): Šumska vegetacija Crnog vrha kod Priboja. Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet. Beograd.
 4. Perović Marko (2007): Taksonomske, ekološke i anatomske karakteristike planinskog javora (Acer heldreichii Oprh.) u centralnoj Srbiji. Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet. Beograd.

Mentoring in the defense of master’s theses

 1. Selena Ilić (2021): „Taksonomske i ekološke karakteristike ruzmarinolisne vrbe (Salix rosmarinifolia) u Vojvodini“. Mentor: dr Marko Perović, vanr. prof.
 2. Jelić Ivana (2021): „Ekološko-vegetacijske karakteristike hrastovih šuma na području Avale“. Mentor: dr Milan Knežević, red. prof.
 3. Cvetković Teodora (2015): Analiza florističkog sastava šumskih ekosistema gazdinske jedinice „Kupinske grede”. Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet.
 4. Milićević Dragana (2015): Fitocenoze i zemljišta na području G.J. „Guberevačke šume”. Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet. Beograd.
 5. Milović Slavko (2015): Ekološke i florističke karakteristike zajednice bukve sa božikovinom (Ilici-Fagetum montanum Gaj. 1979.) na Jelovoj Gori. Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet. Beograd.
 6. Plavšić Jelena (2015): Sukcesija vegetacije na požarištu na teritoriji G.J. „Gokčanica”. Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet. Beograd.
 7. Nikolić Radoslava (2015): Šumska vegetacija i zemljišta Bojčinske šume. Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet. Beograd.
 8. Gvozdić Đuro (2014): Šumska vegetacija i zemljišta Bešnjaje kod Kragujevca. Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet. Beograd.
 9. Cvijetić Gorana (2014): Vegetacijske i edafske karakteristike u šumama bijelog bora na području P.J. „Romanija‒Glasinac”. Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet. Beograd.
 10. Grabež Dalibor (2014): Ekološko-vegetacijeske karakteristike bukovih šuma privredne jedinice „Kozara‒Vrbaška” u Republici Srpskoj. Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet. Beograd.
 11. Miljković Vedrana (2013): Ekološko-vegetacijska klasifikacija šuma Kosmaja. Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet. Beograd.
 12. Milašinović Mladen (2012): Florističke karakteristike šumske vegetacije na krečnjacima planine Kozare. Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet. Beograd.
 13. Gunjević Branislava (2012): Florističke karakteristike šuma crnog bora i hrasta kitnjaka na peridotitima na području P.J. „Mala Usora” u Republici Srpskoj. Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet. Beograd.
 14. Šurlan Mladen (2011): Ekološka klasifikacija šuma pitomog kestena privredne jedinice „Pastirevo” kod Kostajnice. Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet. Beograd.
 15. Stupar Vladimir (2010): Ekološko-florističke karakteristike šuma hrasta lužnjaka na kraškim terenima kod Bosanskog Petrovca. Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet. Beograd.