+

Defended disertations

DOCTORAL DISSERTATIONS DEFENDED AT THE CHAIR OF FOREST PROTECTION

2016

 • Milica P. Zlatković: „Botryosphaeriaceae kompleks na različitim drvenastim vrstama u Srbiji”, mentor prof. dr Nenad Keča.

2015

 • Milenković Ivan: „Diverzitet vrsta iz roda Phytophthora i njihova uloga u sušenju lišćarskih šuma u Srbiji”, mentor prof. dr Nenad Keča.

2013

 • Lazarević Jelena: „Ektomikoriza četinarskog drveća u Crnog Gori sa posebnim osvrtom na mikorizu Pinus heldreichii, mentor prof. dr Nenad Keča.
 • Radulović Zlatan: „Najčešće mikoze u pseudomikoze pitomog kestena sa posebnim osvrtom na vrstu Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr”, mentor prof. dr Dragan Karadžić.

2012

 • Marković Miroslav: „Proučavanje parazitskih gljiva na divljoj trešnji (Prunus avium) sa posebnim osvrtom na biologiju gljive Daedaleopsis confragosa (Bolt. Fr.) J. Schrot”, mentor prof. dr Dragan Karadžić.

2011

 • Milanović Slobodan: „Razviće gubara (L. dispar) (Lepidoptera, Limantriidae) na različitim vrstama hrastova u Srbiji”, mentor prof. dr Ljubodrag Mihajlović.

2009

 • Stanivuković Zoran : „Bioekologija bele imele (Viscum album ssp. Abietis) i njena uloga u procesu propadanja i sušenja jele (Abies alba Mill.) u zapadnom djelu Republike Srpske”, mentor prof. dr Ljubodrag Mihajlović.

2006

 • Roganović Dragan: „Entomofauna čempresa (Cupressus sempervirens L.) u mediteranskom dijelu Crne Gore (Srbija i Crna Gore)”, mentor prof. dr Ljubodrag Mihajlović.

2005

 • Keča Đ. Nenad: „Biodiverzitet armillaria vrsta i njihova uloga u sušenju i propadanju stabala u četinarskim i lišćarskim šumama Srbije i Crne Gore”, mentor prof. dr Dragan Karadžić.

2001

 • Anđelić B. Milosav: „Najčešće bolesti jele na području nacionalnih parkova ‘Durmitor’ i ‘Biogradska gora’”, mentor prof. dr Dragan Karadžić.

2000

 • Glavendekić M. Milka: „Zemljomerke mrazovci u hrastovim šumama i njihovi najvažniji prirodni neprijatelji“, mentor prof. dr Ljubodrag Mihajlović.
 • Milijašević M. Tanja: „Proučavanje bioekologije gljiva Sphaeropsis sapinea Dyko – Sutton prouzrokovača propadanja Pinus vrsta u urbanim sredinama i prirodnim rezervatima”, mentor prof. dr Dragan Karadžić.

1999

 • Marković Čedomir: „Biologija hrastovog potkornjaka u Srbiji i mogućnost njegovog suzbijanja”, mentor prof. dr Ljubodrag Mihajlović.

1995

 • Vujanović G. Vladimir: „Proučavanje zdravstvenog stanja četinarskih šuma na području nacionalnog parka Durmitor sa posebnim osvrtom na patogenu mikofloru”, mentor prof. dr Dragan Karadžić.

1994

 • Mirić J. Milenko: „Bioekološka istraživanja najvažnijih gljiva iz roda Stereum, izazivača truleži hrastovog drveta”, mentor prof. dr Mihailo Petrović.

1988

 • Avramović Gojko: „Komparativna proučavanja patogenosti Dothichiza populea Sacc. et Briard poreklom iz raznih klonova topole”, mentor prof. dr Pribislav Marinković.
 • Minić Danica: „Paraziti gubara iz roda Apanteles (Numenoptera, Braconidae) sa posebnim osvrtom na Apanteles solitarius RTZ i mogućnost ovog parazita u biološkom suzbijanju domaćina”, mentor prof. dr Konstantin Vasić.

1986

 • Karadžić Dragan: „Proučavanje biologije gljive Dothistroma pini Hulbary – prouzrokovača osipanja četina crnog bora”, mentor prof. dr Pribislav Marinković.
 • Mihajlović Ljubodrag: „Najvažnije vrste savijača (Lepidoptera, Tortricidae) u hrastovim šumama Srbije i njihovi paraziti”, mentor prof. dr Konstantin Vasić.

1985

 • Ivanov Blagoj: „Ciklus razvića, regulacionoredukciona uloga i odnosi nekih specifičnih parazita Rhyacionia buoliana Den i Schiff.”, mentor prof. dr Konstantin Vasić.

1982

 • Donevski Lazar: „Uporedna istraživanja faune gusenica koje se hrane lišćem raznih vrsta hrastova u Makedoniji”, mentor prof. dr Konstantin Vasić.

1981

 • Gavrilović Dragiša: „Insekti parazitoidi iz familije Diprionidae i njihovi međusobni odnosi”, mentor prof. dr Konstantin Vasić.

1980

 • Đorović Đorđije: „Karakteristike i struktura biocenotskog kompleksa defolijatora iz reda Lepidoptera u hrastovim šumama Kosova”, mentor prof. dr Konstantin Vasić.

1978

 • Popović Jelica: „Ispitivanje uticaja produkata metabolizma gljive Fomes annosus (Fr.) Karst. na živa tkiva Pinus silvestris L. i Picea excelsa L. sa posebnim osvrtom na sintezu pomanozina”, mentor prof. dr Pribislav Marinković.

1973

 • Kervina Ljerka: „Termiti Slovenačkog Primorja i hemijska zaštita drveta od njih”, mentor prof. dr Konstantin Vasić.

1970

 • Veselinović Nada: „Antagonizam aktinomiceta prema nekim fitopatogenim gljivama u rizosferi šumskog bilja i mogućnost njegovog povećanja”, mentor prof. dr Mihajlo Krstić.
 • Marović Radovan: „Jajni parazit borovih zolja Achrysocharis ruforum Krausse, morfologija, ciklus razvića i ekologija, sa osvrtom na mogućnost praktične primene”, mentor prof. dr Konstantin Vasić.
 • Šmit Slobodan: „Proučavanje bioekologije Schizophyllum sottipe Fr. kao prouzrokovača prozuklosti bukovog drveta”, mentor prof. dr Pribislav Marinković.

1968

 • Peno Milka: „Biološki metod borbe protiv poleganja ponika Pinus nigra Arn.”, mentor prof. dr Mihajlo Krstić.

1965

 • Živojinović Dragutin: Riđa borova zolja (Neodiprion sertifer Geoir.) u Srbiji – ciklus razvića, populaciona dinamika i ekonomski značaj”, mentor prof. dr Svetislav Živojinović.
 • Petrović Nenad: „Uticaj temperatura niskih požara na živa stabla u čistim bukovim sastojinama Srbije”, mentor prof. dr Svetislav Živojinović.
 • Tomić Dragić: „Ekologija mramorastog gundelja (Polyphylla fullo L.) na Deliblatskoj peščari”, mentor prof. dr Svetislav Živojinović.
 • Ušćuplić Midhat: „Proučavanje pojave sušenja izbojaka bijelog jasena sa posebnim osvrtom na morfologiju, biologiju i mogućnost suzbijanja parazita”, mentor prof. dr Mihajlo Krstić.
 • Čolić Dušan: „Požar kao ekološki faktor u sukcesiji zajednica Pančićeve omorike i redukovanju njenog areala”, mentor prof. dr Svetislav Živojinović.

1963

 • Vasić Milomir: „Topolin surlaš (Lepyrus palustris Scop.) kao štetočina mekih lišćara, ekologija i sredstva zaštite”, mentor prof. dr Svetislav Živojinović.

1961

 • Marinković Pribislav: „Nova proučavanja biologije patogene gljivice Dothichiza populea Sacc. Et Briard. sa posebnim osvrtom na mogućnost njenog suzbijanja”, mentor prof. dr Mihajlo Krstić.

1955

 • Vasić Konstantin: „Sovice Srbije, sa ekologijom štetnih vrsta u šumarstvu i poljoprivredi”, mentor prof. dr Svetislav Živojinović.

1940

 • Živojinović Svetislav: „Entomološka monografija Univerzitetske domene Majdanpek”, mentor prof. dr Mihailo Gradojević.

MASTER OF SCIENCE THESES DEFENDED AT THE CHAIR OF FOREST PROTECTION

2014

 • Laketić P. Mlađen: „Tipovi šuma Đerdapa sa posebnim osvrtom na zdravstveno stanje šuma”, mentor prof. dr Dragan Karadžić.

2008

 • Stijepović Slobodan: „Štete od puha (Glis glis L.) u četinarskim šumama Durmitora”, mentor prof. dr Ljubodrag Mihajlović.

2006

 • Drekić Milan: „Proučavanje štetnih insekata žira hrasta lužnjaka u semenskoj plantaži u Banovom Brodu”, mentor prof. dr Ljubodrag Mihajlović.
 • Marković Aleksandar: „Proučavanje poroznosti gljiva u kulturama belog bora (Pinus sylvestris L.) i crnog bora (Pinus nigra ARN) na području Vlasine”, mentor prof. dr Dragan Karadžić.
 • Marković Miroslav: „Mikološki kompleks na Salix vrstama na području Srednjeg Podunavlja”, mentor prof. dr Dragan Karadžić.
 • Milanović Slobodan: „Uticaj vrsta Quercus ceris L., Q.Petraea (Matt.) liebl i Q. Robur L. na razviće gubara (Limantria dispar L.)”, mentor prof. dr Ljubodrag Mihajlović.

2004

 • Radulović B. Zlatan: „Neke bioekološke karakteristike gljive Pleurotus ostreatus Kummer i njena uloga u gazdovanju šumama”, mentor prof. dr Dragan Karadžić.

2005

 • Stanivuković B. Zoran: „Sukcesija i interakcija nekih štetnih agenasa na unešenim vrstama drveća u sastojinama kitnjaka i bukve u Republici Srpskoj”, mentor prof. dr Ljubodrag Mihajlović.

2003

 • Milošević T. Ivana: „Strižibube hrastovih šuma Srbije”, mentor prof. dr Ljubodrag Mihajlović.

2001

 • Dubak V. Darko: „Proučavanje nekih bioekoloških karakteristika gljive Cryphonectria parasitica (Murr.) Barr. u Crnoj Gori”, mentor prof. dr Dragan Karadžić.
 • Keča Đ.Nenad: „Proučavanje najznačajnijih gljivičnih bolesti topola i mogućnost suzbijanja”, mentor prof. dr Dragan Karadžić.
 • Lazarević S. Jelena: „Bioekologija fitopatogene gljive Herpotrichia juniperi (Duby) Petrak”, mentor prof. dr Dragan Karadžić.

1999

 • Grbić B. Jovica: „Štetni insekti žira hrasta kitnjaka na području Majdanpečke domene i mogućnost njihovog suzbijanja”, mentor prof. dr Ljubodrag Mihajlović.
 • Grujić-Šarčević D. Dragana: „Mineri lista iz podfamilije Lithocolletinae na drveću u Vrnjačkoj Banji”, mentor prof. dr Dragić Tomić.
 • Maravić R.Miroslava: „Ispitivanje uticaja Laetiporus sulphureus Murrill na destrukciju drveta Quercus petraea agg.”, mentor prof. dr Dragan
 • Karadžić Roganović D. Dragan: „Sipci smrče i njihovi parazitoidi na planini Prokletije”, mentor prof. dr Ljubodrag Mihajlović.

1998

 • Golubović-Ćurguz V. Vesna: „Uticaj parazitske mikoflore na sušenje hrasta kitnjaka”, mentor prof. dr Dragan Karadžić.

1997

 • Anđelić B.Milosav: „Proučavanje parazitnih gljiva planinskog bora na području nacionalnih parkova Durmitor i Lovćen”, mentor prof. dr Dragan Karadžić.

1995

 • Marković M. Čedomir: „Proučavanje biologije hrastovog potkornjaka i njegove uloge u procesu sušenja hrastovih šuma”, mentor prof. dr Ljubodrag Mihajlović.
 • Milenković Đ. Milan: „Proučavanje nekih mogućnosti suzbijanja bele imele (Viscum album L., Fam.Loranthaceae)”, mentor prof. dr Ljubodrag Mihajlović.

1994

 • Radenković M. Žarko: „Istraživanje gorivog materijala i uslova za nastanak požara u šumi”, mentor prof. dr Milomir Vasić.

1991

 • Vujanović G. Vladimir: „Istraživanje nekih biotičkih i abiotičkih faktora kao mogućih prouzrokovača sušenja šuma u Crnoj Gori”, mentor prof. dr Dragan Karadžić.

1988

 • Glavendekić M. Milka: „Biološka i ekološka proučavanja defolijatora hrasta iz grupe mrazovaca (Lepidoptera, Geometridae) u šumama okoline Beograda”, mentor prof. dr Ljubodrag Mihajlović.

1987

 • Milijašević M. Tanja: „Proučavanje biologije gljive Cytospora friesii Sacc na četinama Abies concolor”, mentor prof. dr Dragan Karadžić.

1983

 • Mirić J. Milenko: „Ispitivanje mogućnosti zaštite drveta jele i smrče od uticaja vlage i napada gljive nekim hemijskim sredstvima klasične zaštite i sredstvima površinske obrade drveta”, mentor prof. dr Mihajlo Petrović.

1985

 • Abrazović M. Dževad: „Ispitivanje mogućnosti primene sintetičkog seksualnog fenomena za kontrolu populacione gustine i za suzbijanje borovog savijača ‒ Rhyacionia buoliana Den.et Schiff”, mentor prof. dr Dragutin Živojinović.

1982

 • Benko K. Riana: „Proučavanje nekih osobina Ceratocystis coerulescens (Munch) Barskih kao izazivača obojavanja četinarskog drveta”, mentor prof. dr Mihajlo Petrović.
 • Maksimović M. Srbislav: „Suzbijanje korova herbicidima u kulturama crnog bora na Goču”, mentor prof. dr Dragutin Živojinović.

1981

 • Tomović M. Zoran: „Proučavanje postupaka ranog otkrivanja osetljivosti topola na rak kore Dotichiza populea (Sacc. et Biard)”, mentor prof. dr Pribislav Marinković.

1977

 • Donevski S. Lazar: „Defolijatori hrasta iz reda Lepidoptera u submediteranskom području Makedonije”, mentor prof. dr Konstantin Vasić.
 • Karadžić M. Dragan: „Proučavanje uzroka pojave ‘crvenog srca’ u bukovim stablima”, mentor prof. dr Pribislav Marinković.
 • Mihajlović S. Ljubodrag: „Fauna defolijatora hrasta iz familije Tortricidae (Lepidoptera) u Srbiji”, mentor prof. dr Konstantin Vasić.

1976

 • Kovačević T. Nataša: „Istraživanje posledica požara u šumama Deliblatskog peska”, mentor prof. dr Dragutin Živojinović.
 • Minić D. Danica: „Ekološka istraživanja parazita gubara Apanteles porthetriae Muesb Hymenoptera, Braconidae i mogućnost njihovog laboratorijskog gajenja za upotrebu u biološkoj borbi”, mentor prof. dr Konstantin Vasić.

1974

 • Vidović D. Nenad: „Toksičnost preparata na bazi natrijum silikofluorida prema gljivama destruktorima drveta i njihova efikasnost u zaštiti jamske građe”, mentor prof. dr Mihajlo Petrović.
 • Đorović G. Đorđije: „Defolijatori hrasta iz reda Lepidoptera na Kosovu”, mentor prof. dr Konstantin Vasić.
 • Jarebica S. Mubera: „Defolijatori hrasta iz reda Lepidoptera u Hercegovini”, mentor prof. dr Konstantin Vasić.

1972

 • Ivanov N. Blagoj: „Paraziti Rhyacionia buoliana Schiff. u Makedoniji i njihova akcija u periodu 1969‒1971. godine”, mentor prof. dr Konstantin Vasić.
 • Papazov L. Vasil: „Pojava gljive Cytospora chrysosperma (Pers) Frs. na Populus thevestina Dode u SR Makedoniji”, mentor prof. dr Mihajlo Krstić.
 • Popović P. Jelica: „Određivanje fuzarijske kiseline kod Fusarium oxysporum var. orthoceras, F. pini i ispitivanje fitotoksičnosti prema embrionima Pinus nigra Arn.”, mentor prof. dr Mihajlo Krstić.
 • Prljinčević B. Miloš: „Bulgaria polymorpha Wett. kao prouzrokovač truleži bukovog i hrastovog drveta, morfologija i fiziologija gljive”, mentor prof. dr Mihajlo Krstić.

1971

 • Stojković B. Sonja: „Prilog poznavanju biologije gljive Phoma pseudacaciae Sacc.”, mentor prof. dr Mihajlo Krstić.

1967

 • Grujić G. Dragoslav: „Prilog poznavanju osa drvenarica na četinarskim vrstama drveća Srbije”, mentor prof. dr Konstantin Vasić.
 • Damjanović S. Sreten: „Prilog poznavanju parazita Rhyaciomia buoliana Schiff i njihove akcije u okolini Kragujevca”, mentor prof. dr Konstantin Vasić.

1965

 • Avramović LJ. Gojko: „Rhabdophaga terminalis H.Low ‒ sistematsko mesto, morfologija, ciklus razvića sa ekologijom i ekonomski značaj”, mentor prof. dr Konstantin Vasić.
 • Marović M. Radovan: „Prilog poznavanju biologije i ekologije jajnog parazita borovih zolja (Diprion pini, Neodiprion sertifer Geoffr. i Neochrysocharis ruforum Krausse)”, mentor prof. dr Konstantin Vasić.
 • Peno I. Milka: „Morfološka, biohemijska i antibiotička svojstva aktinomiceta soja 1-543 i A-90, primena u biološkoj borbi protiv poleganja borovog ponika”, mentor prof. dr Mihajlo Krstić.
 • Hadži‑Ristovski S. Ljupka: „Mala topolina sovica Nycteola asiatica ‒ morfologija, biologija i ekonomski značaj”, mentor prof. dr Konstantin Vasić.
 • Šmit Č. Slobodan: „Nova proučavanja biologije i ekologije epiksilne gljive Schizophylum commune fr.”, mentor prof. dr Pribislav Marinković.

MASTER’S DEGREE PAPERS DEFENDED AT THE CHAIR OF FOREST PROTECTION

2016

 • Bosnić Milena: „Najznačajnije štetočine u rasadnicima ‘Centra za sjemensko rasadničku proizvodnju’ – javnog preduzeća šumarstva ‘Šume Republike Srpske’ A.D. Sokolac”, mentor prof. dr Čedomir Marković.
 • Vemić M. Aleksandar: „Najvažnije parazitske i saprofitske gljive na bukvi (Fagus moesiaca (Domin, Maly) Czeczkott.) u Bukovičkoj Gori (Šavnik)”, mentor prof. dr Dragan Karadžić.
 • Jolović Jelena: „Analiza gradacije gubara posle Drugog svjetskog rata u Srbiji”, mentor prof. dr Slobodan Milanović.
 • Tošić Dejana: „Bolesti u četinarskim kulturama na prostoru Subotičko-Horgoške peščare”, mentor prof. dr Nenad Keča.
 • Trajkovski Borislav: „Najčešće parazitske i saprofitske gljive u kulturama belog i crnog bora na području deliblatske peščare”, mentor prof. dr Dragan Karadžić.

2015

 • Stojanović, Boris: „Upotreba pesticida u JP ‘Vojvodinašume’, mentor prof. dr Nenad Keča.
 • Todorčević, Ivan: „Sušenje šuam na teritoriji Južnobačkog šumskog područja”, mentor prof. dr Nenad Keča.

2014

 • Dobrosavljević Jovan: „Suzbijanje šumskih buba listara (Coleoptera, Chrysomelidae) preparatom ‘Novodor’”, mentor prof. dr Ljubodrag Mihajlović.
 • Đorđević Aleksandar: „Istraživanje mogućnosti suzbijanja gubara preparatima na bazi piretroida”, mentor prof. dr Čedomir Marković.
 • Kosovac Stefan: „Zdravstveno stanje populacije gubara ‒ Lymantria dispar L. (Lepidoptera, Lymantridae) na osnovu analize jajnih legala u ŠU Bogutovac”, mentor prof. dr Ljubodrag Mihajlović.
 • Maričić Dejan: „Zdravstveno stanje populacije gubara ‒ Lymantria dispar L. (Lepidoptera, Lymantridae) na osnovu analize jajnih legala u Nacionalnom parku ‘Fruška gora’”, mentor prof. dr Ljubodrag Mihajlović.
 • Milosavljević Marija: „Štetna entomofauna Velikog ratnog ostrva”, mentor prof. dr Ljubodrag Mihajlović.
 • Stanković, Milena: „Bolesti i štetočine bukvih šuma na području ŠG ‘Birač’, Vlasenica”, mentor prof. dr Nenad Keča.
 • Cvetković Predrag: „Mogućnost korišćenja preparata na bazi neonikotinoida za suzbijanje gubara (Lymantria dispar L.)”, mentor prof. dr Čedomir Marković.

2013

 • Pejanović Vukašin: „Analiza ulova sipaca i prateće faune pomoću različitih tipova klopki sa agregacionim feromonima na području Han Pijeska, Republika Srpska”, mentor prof. dr Ljubodrag Mihajlović.
 • Todić Cviko: „Štetni insekti šišarica i semena smrče na području ŠG ‘Visočnik’. Han-Pijesak”, mentor prof. dr Ljubodrag Mihajlović.

2011

 • Bekan Stevan: „Zdravstveno stanje platana (Platanus acerifolia Willd.) na području opštine Trebinje i prijedlog mjera zaštite”, mentor prof. dr Dragan Karadžić.