+

Publications

LIST OF PUBLICATIONS OF THE CHAIR OF FOREST PROTECTION

TEXTBOOKS AND AUXILIARY TEXTBOOKS

 1. Vasić, K. (1971): Zaštita drveta I deo ‒ ksilofagni insekti. Naučna knjiga, Beograd.
 2. Vasić, K. (1981): Priručnik izveštajne i dijagnostičko prognozne službe zaštite šuma. Savez inženjera i tehničara šumarstva i industrije za preradu drveta Jugoslavije, Beograd.
 3. Vasić, M. (1992): Šumski požari, priručnik za šumarske inženjere i tehničare. Javno preduzeće za gazdovanje šumama Srbijašume, Šumarski fakultet, Beograd.
 4. Živojinović, S. (1948): Šumarska entomologija. Zavod za izdavanje udžbenika Socijalističke Republike Srbije, Beograd.
 5. Živojinović, S. (1958): Zaštita šuma. Naučna knjiga, Beograd.
 6. Živojinović, S. (1967): Zaštita šuma, II neizmenjeno izdanje. Naučna knjiga, Beograd (1‒388).
 7. Janjić, V., Marković, Č., Keča, N. (2010): Šumarska fitofarmacija. Univerzitet u Beogradu ‒ Šumarski fakultet, Beograd, str. 376.
 8. Karadžić, D, Anđelić M. (2001): Bolesti u šumskim rasadnicima. Univerzitet u Beogradu ‒ Šumarski fakultet, Beograd i Savez gorana Crne Gore (1‒99).
 9. Karadžić, D. (1995): Gljive Nacionalnog parka Durmitor. Nacionalni park Durmitor, Šumarski fakultet u Beogradu (1‒270).
 10. Karadžić, D. (2010): Zaštita šuma (Šumska fitopatologija). Udžbenik za srednju šumarsku školu. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd (1‒131).
 11. Karadžić, D. (2010): Šumska fitopatologija. Univerzitet u Beogradu ‒ Šumarski fakultet; Univerzitet u Banjaluci ‒Šumarski fakultet, 1‒774.
 12. Karadžić, D., Anđelić, M. (2002): Najčešće gljive prouzrokovači truleži drveta u šumama i šumskim stovarištima. Centar za zaštitu i unapređenje šuma Crne Gore, Podgorica.
 13. Karadžić, D., Keča, N., Milenković, I., Milanović, S., Stanivuković, Z. (2016): Šumska mikologija. Univerzitet u Banjaluci ‒ Šumarski fakultet, Banja Luka (1‒595).
 14. Karadžić, D., Milijašević, T. (2002): Bolesti ukrasnih biljaka, Šumarski fakultet u Beogradu, str. 160.
 15. Karadžić, D., Mihajlović, LJ., Milanović, S., Stanivuković, Z. (2011): Priručnik izveštajne i dijagnostičko prognozne službe zaštite šuma. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet.
 16. Keča, LJ., Keča N., Marčeta M. (2015): Nedrvni šumski proizvodi, socio-ekonomski i ekološki aspekti. Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet (ISBN 978-86-7299-232-8), (270).
 17. Keča, N. (2015): Truležnice korena i pridanka. Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet (ISBN 978-86-7299-233-5), (135).
 18. Krstić, M. (1962): Zaštita drveta II deo ‒ prouzrokovači truleži i obojenosti drveta. Naučna knjiga, Beograd.
 19. Mihajlović, LJ. (2008): Šumarska entomologija. Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd.
 20. Mihajlović, LJ. (2016): Šumarska entomologija. Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd.