+

Defended doctoral dissertations

2021

 • GOLIĆ, Igor. Ekološko proizvodni tipovi šuma Radave : doktorska disertacija. Beograd: [I. Z. Golić], 2021. 139 str., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SR-ID 46983433] mentor prof. dr. Milan Medarević

2018

 • VASIĆ, Vladimir. Planski pristup gazdovanju bukovim šumama u Srbiji : doktorska disertacija. Beograd: [V. B. Vasić], 2018. 272 lista, ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SR-ID 513901468] mentor prof. dr. Milan Medarević
 • BOROTA, Dragan. Mogućnost primene aerofotogrametrije u inventuri šuma Vojvodine : doktorska disertacija. Beograd: [D. M. Borota], 2018. 298, [9] listova, ilustr. [COBISS.SR-ID 513994140] mentor prof. dr. Damjan Pantić
 • MARINKOVIĆ, Marko M.. Proizvodni potencijal drvne biomase i uticaj na ciljeve gazdovanja šumama : doktorska disertacija. Beograd: [M. M. Marinković], 2018. IV, 213 lista, ilustr., graf. prikazi [COBISS.SR-ID 513876124] mentor prof. dr. Milan Medarević
 • BAKOVIĆ, Zvonimir. Uređajne mere za ostvarivanje ciljeva gazdovanja šumama u savremenim uslovima : doktorska disertacija. Beograd: [Z. M. Baković], 2018. XXV, 344 lista, ilustr. [COBISS.SR-ID 513968540] mentor prof. dr. Milan Medarević
 • ČUKOVIĆ, Duško. Mogućnost primjene aerofotogrametrije pri uređajnoj (sastojinskoj) inventuri šuma u Republici Srpskoj : doktorska disertacija. Beograd: [D. M. Čuković], 2018. 206, XXXVIII listova, ilustr. [COBISS.SR-ID 513917340] mentor prof. dr. Damjan Pantić

2017

 • TUBIĆ, Bojan D.. Primena metoda višekriterijumskog odlučivanja pri izboru ciljeva gazdovanja šumama : doktorska disertacija. Beograd: [B. D. Tubić], 2017. 293 lista, ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SR-ID 513760668] mentor prof. dr. Milan Medarević

2016

 • LUČIĆ Radovan: Tipovi šuma u prašumi Perućica: Beograd: 334 lista, ilustr., graf. prikazi. – mentor prof. dr. Milan Medarević
 • KISIN, Bratislav M.. Princip održivosti (trajnosti) u privatnim šumama u Srbiji : XIV, 390, 6 listova, [4] lista s tablama, ilustr., graf. prikazi. – mentor prof. dr. Milan Medarević

2015

 • ŠLJUKIĆ, Biljana. Tipovi šuma Kopaonika kao ekološki osnov realnog planiranja gazdovanja – održivog upravljanja šumskim ekosistemima, 221 list, ilustr. – mentor prof. dr. Milan Medarević
 • OBRADOVIĆ, Snežana. Stanje i razvoj sastojina bukve, jele i smrče prašumskog porekla u Srbiji kao osnov za planiranje i obezbeđivanje prirodi bliskog gazdovanja: 226 listova, ilustr., graf. prikazi. – mentor prof. dr. Milan Medarević

2012

 • PETROVIĆ, Nenad. Odnos države i privatnih šumovlasnika prema šumi kao osnov definisanja modela paniranja gazdovanja šumama u Srbiji. 230 lista, ilustr. – mentor prof. dr. Milan Medarević

2010

 • ČUROVIĆ, Milić. Tipovi šuma u Nacionalnom parku „Biogradska Gora“ : 21 list, ilustr., graf, prikazi. – mentor prof. dr. Milan Medarević
 • STAJIĆ, Branko. Karakteristike sastojinske strukture i rasta stabala u mešovitim sastojinama bukve i plemenitih liščara na području Nacionalnog parka „Đerdap“, 330 str., ilustr., graf. prikazi. – mentor prof. dr. Milivoj Vučković
 • MAKSIMOVIĆ, Miro M. Biološko-ekološki i ekonomski efekti đubrenja i orezivanja grana u vještački podignutim sastojinama crnog bora na laporovitim deposoloma. 199 listova, – mentor prof. dr. Milivoj Vučković

2007

 • ANDRAŠEV, Siniša. Razvojno proizvodne karakteristike selekcionisanih klonova crnih topola (sekcija Aigeiros Duby) u Gornjem i Srednjem Podunavlju : – mentor prof. dr. Milivoj Vučković

2006

 • MILOŠEVIĆ, Rajko. Definisanje tipova bukovih i bukovo-jelovih šuma na Velikom Jastrepcu : 333 lista, [1] presavijen list s geogr. kartom, graf. prikazi. – mentor prof. dr. Milan Medarević

2005

 • GAČIĆ, Dragan Proučavanja starosne i trofejne strukture populacija srne (Capreolus capreolus L.) u Vojvodini. 222 lista, graf. prikazi. – mentor prof. dr. Vukoman Šelmić

2002

 • PANTIĆ, Damjan. Izbor optimalnog metoda premera u veštački podignutim sastojinama topole na području ravnog Srema : 109 listova, graf. prikazi. – mentor prof. dr. Staniša Banković

1991

 • MEDAREVIĆ, Milan. Funkcije šuma i njihovo obezbeđivanje pri planiranju gazdovanja šumama : 194 lista, graf. prikazi. – mentor prof. dr. Dušan Jović

1989

 • VUČKOVIĆ, Milivoj. Razvojno proizvodne karakteristike crnog bora u veštački podignutim sastojinama na Južnom Kučaju i Goču. V, 239 lista. – mentor prof. dr. Vojislav Stamenković

1981

 • BANKOVIĆ, Staniša. Proučavanje uticaj stanišnih i sastojinskih uslova na razvoj stabala jele na Goču i mogućnost njihovog korišćenja pri proizvodnom diferenciranju ekoloških jedinica. 283 lista. – mentor prof. dr. Vladimir Miščević

1980

 • ŠELMIĆ, Vukoman. Proučavanje zakonomernosti dinamike populacije zeca (Lepus europaeus Pall) u Vojvodini i njihova primena u planiranju stepena racionalnog korišćenja. 4, 209 listova. – mentor prof. dr. Dušan Jović

1971

 • JOVIĆ, Dušan. Istraživanja strukture, razvoja i produktivnosti munike na glavnim nalazištima u Srbiji i Crnoj Gori. 5, 246 listova. – mentor prof. dr. Dragmir Milojković

1970

 • TOMANIĆ, Lazar. Struktura, razvitak i produktivnost prirodnih sastojina crnog bora na Kopaoniku. 5, 194, 9, 50 listova. – mentor prof. dr. Dragomir Milojković

1965

 • MIŠČEVIĆ, Vladimir. Produktivnost bukovih fitocenoza oglednog dobra Debeli Lug na raznim geološkim podlogama. 5, 200, 5 listova. – mentor prof. dr. Dragoljub Mirković

1964

 • STAMENKOVIĆ, Vojislav. Uprošćavanje izravnavanja nekih zavisnosti elemenata rastenja i primena na zavisnost prečnika i visina stabala. 4, 124, 5 listova. – mentor prof. dr. Danilo Todorović

1963

 • MILIN, Živojin. Istraživanja uticaja sastojinskog oblika i elemenata strukture na način obnove i produktivnosti sastojina bukve na južnom Kučaju. 350, 13 listova. – mentor prof. dr. Žarko Miletić