+

Одбрањене докторске дисертације

2021

 1. ГОЛИЋ, Игор. Еколошко производни типови шума Радаве : докторска дисертација. Београд: [И. З. Голић], 2021. 139 стр., илустр., граф. прикази. [COBISS.SR-ID 46983433] ментор проф. др. Милан Медаревић

2018

 1. ВАСИЋ, Владимир. Плански приступ газдовању буковим шумама у Србији : докторска дисертација. Београд: [В. Б. Васић], 2018. 272 листа, илустр., граф. прикази. [COBISS.SR-ID 513901468] ментор проф. др. Милан Медаревић
 2. БОРОТА, Драган. Могућност примене аерофотограметрије у инвентури шума Војводине : докторска дисертација. Београд: [Д. М. Борота], 2018. 298, [9] листова, илустр. [COBISS.SR-ID 513994140] ментор проф. др. Дамјан Пантић
 3. МАРИНКОВИЋ, Марко М.. Производни потенцијал дрвне биомасе и утицај на циљеве газдовања шумама : докторска дисертација. Београд: [М. М. Маринковић], 2018. IV, 213 листа, илустр., граф. прикази [COBISS.SR-ID 513876124] ментор проф. др. Милан Медаревић
 4. БАКОВИЋ, Звонимир. Уређајне мере за остваривање циљева газдовања шумама у савременим условима : докторска дисертација. Београд: [З. М. Баковић], 2018. XXV, 344 листа, илустр. [COBISS.SR-ID 513968540] ментор проф. др. Милан Медаревић
 5. ЧУКОВИЋ, Душко. Могућност примјене аерофотограметрије при уређајној (састојинској) инвентури шума у Републици Српској : докторска дисертација. Београд: [Д. М. Чуковић], 2018. 206, XXXVIII листова, илустр. [COBISS.SR-ID 513917340] ментор проф. др. Дамјан Пантић

2017

 1. ТУБИЋ, Бојан Д.. Примена метода вишекритеријумског одлучивања при избору циљева газдовања шумама : докторска дисертација. Београд: [Б. Д. Тубић], 2017. 293 листа, илустр., граф. прикази. [COBISS.SR-ID 513760668] ментор проф. др. Милан Медаревић

2016

 1. ЛУЧИЋ Радован: Типови шума у прашуми Перућица: Београд:  334 листа, илустр., граф. прикази.ментор проф. др. Милан Медаревић
 2. КИСИН, Братислав  M.. Принцип одрживости (трајности) у приватним шумама у Србији :  XIV, 390, 6 листова, [4] листа с таблама, илустр., граф. прикази.    ментор проф. др. Милан Медаревић

2015

 1. ШЉУКИЋ, Биљана. Типови шума Копаоника као еколошки основ реалног планирања газдовања – одрживог управљања шумским екосистемима, 221 лист, илустр ментор проф. др. Милан Медаревић
 2. ОБРАДОВИЋ, Снежана. Стање и развој састојина букве, јеле и смрче прашумског порекла у Србији као основ за планирање и обезбеђивање природи блиског газдовања: 226 листова, илустр., граф. прикази. ментор проф. др. Милан Медаревић

2012

 1. ПЕТРОВИЋ, Ненад. Однос државе и приватних шумовласника према шуми као основ дефинисања модела панирања газдовања шумама у Србији. 230 листа, илустр. ментор проф. др. Милан Медаревић

2010

 1. ЧУРОВИЋ, Милић. Типови шума у Националном парку „Биоградска Гора“ : 21 лист, илустр., граф, прикази. ментор проф. др. Милан Медаревић
 2. СТАЈИЋ, Бранко. Карактеристике састојинске структуре и раста стабала у мешовитим састојинама букве и племенитих лишчара на подручју Националног парка „Ђердап“, 330 стр., илустр., граф. прикази. ментор проф. др. Миливој Вучковић
 3. МАКСИМОВИЋ, Миро М. Биолошко-еколошки и економски ефекти ђубрења и орезивања грана у вјештачки подигнутим састојинама црног бора на лапоровитим депосолома. 199 листова,    ментор проф. др. Миливој Вучковић

2007

 1. АНДРАШЕВ, Синиша. Развојно производне карактеристике селекционисаних клонова црних топола (секција Aigeiros Duby) у Горњем и Средњем Подунављу :  ментор проф. др. Миливој Вучковић

2006

 1. МИЛОШЕВИЋ, Рајко. Дефинисање типова букових и буково-јелових шума на Великом Јастрепцу : 333 листа, [1] пресавијен лист с геогр. картом, граф. прикази. ментор проф. др. Милан Медаревић

2005

 1. ГАЧИЋ, Драган Проучавања старосне и трофејне структуре популација срне (Capreolus capreolus L.) у Војводини. 222 листа, граф. прикази. ментор проф. др. Вукоман Шелмић

2002

 1. ПАНТИЋ, Дамјан. Избор оптималног метода премера у вештачки подигнутим састојинама тополе на подручју равног Срема :  109 листова, граф. прикази. ментор проф. др. Станиша Банковић

1991

 1. МЕДАРЕВИЋ, Милан. Функције шума и њихово обезбеђивање при планирању газдовања шумама : 194 листа, граф. прикази. ментор проф. др. Душан Јовић

1989

 1. ВУЧКОВИЋ, Миливој. Развојно производне карактеристике црног бора у вештачки подигнутим састојинама на Јужном Кучају и Гочу. V,   239 листа. ментор  проф. др.  Војислав Стаменковић

1981

 1. БАНКОВИЋ, Станиша. Проучавање утицај станишних и састојинских услова на развој стабала јеле на Гочу и могућност њиховог коришћења при производном диференцирању еколошких јединица. 283 листа. ментор проф. др. Владимир Мишчевић

1980

 1. ШЕЛМИЋ, Вукоман. Проучавање закономерности динамике популације зеца (Lepus europaeus Pall) у Војводини и њихова примена у планирању степена рационалног коришћења. 4, 209 листова. ментор проф. др. Душан Јовић

1971

 1. ЈОВИЋ, Душан. Истраживања структуре, развоја и продуктивности мунике на главним налазиштима у Србији и Црној Гори. 5, 246 листова. ментор проф. др. Драгмир Милојковић

1970

 1. ТОМАНИЋ, Лазар.  Структура, развитак и продуктивност природних састојина црног бора на Копаонику. 5, 194, 9, 50 листова. ментор проф. др. Драгомир Милојковић

1965

 1. МИШЧЕВИЋ, Владимир. Продуктивност букових фитоценоза огледног добра Дебели Луг на разним геолошким подлогама. 5, 200, 5 листова.  ментор проф. др. Драгољуб Мирковић

1964

 1. СТАМЕНКОВИЋ, Војислав. Упрошћавање изравнавања неких зависности елемената растења и примена на зависност пречника и висина стабала. 4, 124, 5 листова.  ментор проф. др. Данило Тодоровић

1963

 1. МИЛИН, Живојин. Истраживања утицаја састојинског облика и елемената структуре на начин обнове и продуктивности састојина букве на јужном Кучају. 350, 13 листова.  ментор проф. др. Жарко Милетић