+

Defended master’s degree theses

2021

 • SIMOVIĆ, Srđan. Planiranje održivog gazdovanja u odnosu na princip polifunkcionalnosti u nacionalnom parku „Kopaonik“ : magistarski rad. Beograd: [S. Simović], 2021. 184 lista, ilustr. [COBISS.SR-ID 45990153] mentor docent . dr. Biljana Šljukić

2019

 • MILOVANOVIĆ, Božidar. Planiranje gazdovanja šumama u slivnom području akumulacije „Brestovac“ : magistarski rad. Beograd: [B. S. Milovanović], 2019. 103 lista, ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SR-ID 514042780] mentor prof. dr. Milan Medarević

2016

 • OPAČIĆ Slaviša. Stanje i problemi gazdovanja bukovim šumama u Republici Srpskoj – mentor prof. dr. Milan Medarević

2014

 • ROMČEVIĆ, Dragan.. Održivo korišćenje ukupnih potencijala Nacionalnog parka „Kozara“ : 201 list, ilustr., graf. prikazi. – mentor prof. dr. Milan Medarević
 • , Nenad. Radijalni prirast hrasta kitnjaka (Quercus petraea agg. Ehrendorfer 1967) i njegova zavisnost od temperature vazduha i količine padavina na području Nacionalnog parka „Đerdap“ : mentor prof. dr. Branko Stajić

2012

 • LUČIĆ, Radovan. Strukturno-proizvodne karakteristike šuma prašumskog karaktera u Nacionalnom parku Sutjeska : 151 list, ilustr., graf. prikazi. – mentor prof. dr. Milan Medarević

2010

 • CVEJIĆ, Milijana. Valorizacija rekreacionih potencijala gradske šume Košutnjak u Beogradu : 124 lista, [2] presavijena lista s kartama. – mentor prof. dr. Milan Medarević
 • KNEGINJIĆ, Igor M.. Ekološko – proizvodne i strukturne karakteristike mješovitih šuma bukve i jele na Kozari : 114, 46 listova, [2] savijena lista, ilustr. – mentor prof. dr. Milan Medarević

2009

 • POPOVIĆ, Vladan. Osnov tipološkog definisanja šumskog kompleksa Rogot : 132 lista, ilustr., graf. prikazi. – mentor prof. dr. Milan Medarević
 • KOPRIVICA, Aleksandar. Osnovne strukturno-proizvodne karakteristike najvažnijih tipova šuma bijelog bora (Pinus silvestris L.) na Romaniji : 117 listova, ilustr., graf. prikazi. – mentor prof. dr. Milan Medarević
 • VUČETIĆ, Goran. Razvojno proizvodne karakteristike bagrema (Robinia pseudoacacia L.) na području „visokog peska“ SRP „Deliblatska peščara“ : 144 lista, [10] lista s tablama, ilustr., graf. prikazi. – mentor prof. dr. Milivoj Vučković

2007

 • OBRADOVIĆ, Snežana. Aktuelnost i efekti primene Gočke varijante kontrolnog metoda u Nacionalnom parku Tara : 123 lista, graf. prikazi – mentor prof. dr. Milan Medarević
 • ŠLJUKIĆ, Biljana. Održivo gazdovanje šumama u Srbiji – sadašnje stanje i potencijal : 158 listova, ilustr., graf. prikazi. – mentor prof. dr. Milan Medarević

2006

 • MARKOVIĆ, Boris Izrada informaciono – dokumentacione osnove za oblast šumarstva primjenom GIS tehnologije pri izradi prostorno – planske dokumentacije : 134, VIII listova,[18] presavijenih listova s geograf. kartama, [6] karata, ilustr., graf. prikazi. – mentor prof. dr. Milan Medarević
 • KISIN, Bratislav Stanje, ciljevi gazdovanja i sistem upravljanja strogim prirodnim rezervatima u čistim bukovim šumama Srbije : 187, [28] listova, ilustr., geogr. karte. – mentor prof. dr. Milan Medarević

2005

 • ZLOKAPA, Brane. Informacije, kvalitet i vrste, kao osnov za izradu planova gazdovanja šumama. 157 listova, geogr. karte. – mentor prof. dr. Milan Medarević
 • VAMOVIĆ, Brano B.. Mešovitost kao uslov normalnosti u prebirnim šumama jele, smrče i bukve : 147 listova, ilustr., graf.prikazi. – mentor prof. dr. Milan Medarević
 • FILIPOVIĆ, Milosav. Mogućnost održivog gazdovanja populacijama divlje faune i usaglašavanje sa ostalim aktivnostima u uslovima zaštićenog prirodnog dobra Nacionalnog parka Kopaonik : 150 lisova, ilustr. – mentor prof. dr. Milan Medarević
 • MATOVIĆ, Bratislav. Normalno stanje u smrčevo-jelovim šumama : ciljevi i problemi gazdovanja na Zlataru. 132 lista, ilustr. – mentor prof. dr. Milan Medarević
 • STEPANOVIĆ, Nada. Raznolikost šumskih zajednica i njihovo plansko očuvanje u nacionalnom parku Đerdap : 128 listova. – mentor prof. dr. Milan Medarević
 • ČUKOVIĆ, Duško Izbor optimalnog metoda uređajne /sastojinske/ inventure u raznodobnim i prebirnim šumama u Republici Srpskoj : 94, LII lista, graf. prikazi. – mentor prof. dr. Staniša Banković

2004

 • VASILJEVIĆ, Nevena. Funkcije nekih manastirskih šuma u nacionalnom parku Fruška Gora : [6], 162 lista, ilustr., geografske karte – mentor prof. dr. Milan Medarević

2003

 • ČUROVIĆ, Milić. Strukturne i proizvodne karakteristike mješovitih šuma smrče, jele i bukve na Ljubišnji-ciljevi i problemi gazdovanja : 93 listova, [3] listova, ilustr – mentor prof. dr. Milan Medarević
 • STAJIĆ, Branko. Karakteristike rasta belog jasena (Fraxinus excelsior L) na području Majdanpečke Domene: 136 listova, ilustr., graf. prikaz – mentor prof. dr. Milivoj Vučković

2002

 • ANDRAŠEV, Siniša A.. Karakteristike rasta tri klonske sorte crnih topola (sekcija Aigeiros Duby) u Srednjem Podunavlju : 154 listova , graf. prikazi, tabele – mentor prof. dr. Milivoj Vučković

1999

 • GOGIĆ, Zoran. Organizacija plasmana proizvoda šumarstva Srbije : 134 lista tabele – mentor prof. dr. Milan Medarević

1993

 • PANTIĆ, Damjan. Proučavanje uticaja tipa šume na oblik i zapreminu stabala hrasta lužnjaka i poljskog jasena u šumama Ravnog Srema, Univerzitet u Beogradu – (1-161) – mentor prof. dr. Staniša Banković

1986

 • HADŽI-PAVLOVIĆ, Mihajlo. Stanje i karakteristike populacija jelenske divljači u Severoistočnoj Srbiji : – mentor prof. dr. Dušan Jović

1982

 • LAVADINOVIĆ, Mirko. Proučavanje mogućnosti i savremenih tehnologija gajenja divljih svinja u ograđenim lovno – uzgojnim centrima : – mentor prof. dr. Dušan Jović