+

Doctoral dissertations

 1. Predrag Sretenović: „Uticaj potražnje kompozitnih proizvoda od drveta u Evropi na tržište drvnih proizvoda u Srbiji”.
 1. Aleksandar Vasiljević: „Uticaj tržišta drveta na socio-ekonomsku komponentu održivog razvoja drvnog sektora u Srbiji”.
 1. Slavica Petrović: „Tržišni potencijali i ekonomski efekti održivog korišćenja drvnih peleta kao biogoriva u Srbiji”.
 1. Branko Glavonjić: „Istraživanje uticaja odabranih faktora na potrošnju rezane građe u Srbiji i na međunarodnom tržištu”.
 1. Radovan Šuletić: „Istraživanje elemenata razvoja i projektovanja tehnoloških procesa u industriji nameštaja”
 1. Milan Vukućević: „Problemi organizacije i korišćenja proizvodnih linija u fabrikama furniranog nameštaja”.
 1. Talo Gruevski: „Problemi usklađivanja razvoja mehaničke prerade drveta sa mogućnostima šumske sirovinske baze u SR 
 1. Milan Nešić: „Razvoj proizvoda i unapređenje proizvodnje industrije nameštaja SR Srbije”.
 1. Stanislav Antušević „Pravci razvoja šumsko-industrijskog kompleksa u Socijalističkoj Autonomnoj Pokrajini Kosovo: ekonomski aspekti razvoja”.
 1. Avdo Redžić:„Uticaj mogućnosti plasmana na razvoj jugoslovenske industrije nameštaja”.
 1. Ivan Aleksov: „Problemi optimalne regionalne rejonizacije fabrika za preradu drveta u SR Srbiji”.
 1. Stevan Vuletić „Organizacija poslovanja preduzeća za promet nameštaja i njihov uticaj na proizvodnju nameštaja u Jugoslaviji u posleratnom periodu”.
 1. Stevan Stefanović „Proizvodnja i potrošnja celuloze i papira u Jugoslaviji: razvoj i problemi”.
 1. Božidar Perović: „Uloga pripreme proizvodnje u industriji nameštaja SR Srbije i njen uticaj na povećanje produktivnosti rada”.
 1. Lazar Vujičić: „Prerada drveta u Srbiji i problem njenog razvoja”.

1957. Dušan Oreščanin: „Izvoz drveta iz Jugoslavije: razvoj i problemi”.