+

Aleksandar Vemić

Research associate
Phone:
E-mail: aleksandar.vemic@sfb.bg.ac.rs

Slavica Čepić

Research associate
Phone: +381 (11) 3053 926
E-mail: slavica.cepic@sfb.bg.ac.rs