+

Одбрањене магистарске тезе

2021

 1. СИМОВИЋ, Срђан. Планирање одрживог газдовања у односу на принцип полифункционалности у националном парку „Копаоник“ : магистарски рад. Београд: [С. Симовић], 2021. 184 листа, илустр. [COBISS.SR-ID 45990153] ментор доцент . др. Биљана Шљукић

2019

 1. МИЛОВАНОВИЋ, Божидар. Планирање газдовања шумама у сливном подручју акумулације „Брестовац“ : магистарски рад. Београд: [Б. С. Миловановић], 2019. 103 листа, илустр., граф. прикази. [COBISS.SR-ID 514042780] ментор проф. др. Милан Медаревић

2016

 1. ОПАЧИЋ Славиша. Стање и проблеми газдовања буковим шумама у Републици Српској ментор проф. др. Милан Медаревић

2014

 1. РОМЧЕВИЋ, Драган.. Одрживо коришћење укупних потенцијала Националног парка „Козара“ :  201 лист, илустр., граф. прикази. ментор проф. др. Милан Медаревић
 2. РАДАКОВИЋ, Ненад. Радијални прираст храста китњака (Quercus petraea agg. Ehrendorfer 1967) и његова зависност од температуре ваздуха и количине падавина на подручју Националног парка „Ђердап“ :  ментор проф. др. Бранко Стајић

2012

 1. ЛУЧИЋ, Радован. Структурно-производне карактеристике шума прашумског карактера у Националном парку Сутјеска :  151 лист, илустр., граф. прикази. ментор проф. др. Милан Медаревић

2010

 1. ЦВЕЈИЋ, Милијана. Валоризација рекреационих потенцијала градске шуме Кошутњак у Београду : 124 листа, [2] пресавијена листа с картама. ментор проф. др. Милан Медаревић
 2. КНЕГИЊИЋ, Игор М.. Еколошко – производне и структурне карактеристике мјешовитих шума букве и јеле на Козари : 114, 46 листова, [2] савијена листа, илустр.  ментор проф. др. Милан Медаревић

2009

 1. ПОПОВИЋ, Владан. Основ типолошког дефинисања шумског комплекса Рогот : 132 листа, илустр., граф. прикази. ментор проф. др. Милан Медаревић
 2. КОПРИВИЦА, Александар. Основне структурно-производне карактеристике најважнијих типова шума бијелог бора (Pinus silvestris L.) на Романији : 117 листова, илустр., граф. прикази.  ментор проф. др. Милан Медаревић
 3. ВУЧЕТИЋ, Горан. Развојно производне карактеристике багрема (Robinia pseudoacacia L.) на подручју „високог песка“ СРП „Делиблатска пешчара“ : 144 листа, [10] листа с таблама, илустр., граф. прикази.  ментор проф. др. Миливој Вучковић

2007

 1. ОБРАДОВИЋ, Снежана. Актуелност и ефекти примене Гочке варијанте контролног метода у Националном парку Тара : 123 листа, граф. прикази  ментор проф. др. Милан Медаревић
 2. ШЉУКИЋ, Биљана. Одрживо газдовање шумама у Србији – садашње стање и потенцијал : 158 листова, илустр., граф. прикази.  ментор проф. др. Милан Медаревић

2006

 1. МАРКОВИЋ, Борис  Израда информационо – документационе основе за област шумарства примјеном ГИС технологије при изради просторно – планске документације : 134, VIII листова,[18] пресавијених листова с географ. картама, [6] карата, илустр., граф. прикази.  ментор проф. др. Милан Медаревић
 2. КИСИН, Братислав Стање, циљеви газдовања и систем управљања строгим природним резерватима у чистим буковим шумама Србије : 187, [28] листова, илустр., геогр. карте.  ментор проф. др. Милан Медаревић

2005

 1. ЗЛОКАПА, Бране. Информације, квалитет и врсте, као основ за израду планова газдовања шумама. 157 листова, геогр. карте.    ментор проф. др. Милан Медаревић
 2. ВАМОВИЋ, Брано Б.. Мешовитост као услов нормалности у пребирним шумама јеле, смрче и букве : 147 листова, илустр., граф.прикази.  ментор проф. др. Милан Медаревић
 3. ФИЛИПОВИЋ, Милосав. Могућност одрживог газдовања популацијама дивље фауне и усаглашавање са осталим активностима у условима заштићеног природног добра Националног парка Копаоник : 150 лисова, илустр.  ментор проф. др. Милан Медаревић
 4. МАТОВИЋ, Братислав. Нормално стање у смрчево-јеловим шумама : циљеви и проблеми газдовања на Златару. 132 листа, илустр.  ментор проф. др. Милан Медаревић
 5. СТЕПАНОВИЋ, Нада. Разноликост шумских заједница и њихово планско очување у националном парку Ђердап : 128 листова.  ментор проф. др. Милан Медаревић
 6. ЧУКОВИЋ, Душко Избор оптималног метода уређајне /састојинске/ инвентуре у разнодобним и пребирним шумама у Републици Српској : 94, LII листа, граф. прикази.  ментор проф. др. Станиша Банковић

2004

 1. ВАСИЉЕВИЋ, Невена. Функције неких манастирских шума у националном парку Фрушка Гора : [6], 162 листа, илустр., географске картe  ментор проф. др. Милан Медаревић

2003

 1. ЧУРОВИЋ, Милић. Структурне и производне карактеристике мјешовитих шума смрче, јеле и букве на Љубишњи-циљеви и проблеми газдовања : 93 листова, [3] листова, илустр ментор проф. др. Милан Медаревић
 2. СТАЈИЋ, Бранко. Карактеристике раста белог јасена (Fraxinus excеlсиoр L) на подручју Мајданпечке Домене: 136 листова, илустр., грaф. прикaз ментор проф. др. Миливој Вучковић

2002

 1. АНДРАШЕВ, Синиша А.. Карактеристике раста три клонске сорте црних топола (sekcija Aigeiros Duby) у Средњeм Подунављu : 154 листова , грaф. прикaзи, тaбеле ментор проф. др. Миливој Вучковић

1999

 1. ГОГИЋ, Зоран. Организација пласмана производа шумарства Србије : 134 листа табеле    ментор проф. др. Милан Медаревић

1993

 1. ПАНТИЋ, Дамјан. Проучавање утицаја типа шуме на облик и запремину стабала храста лужњака и пољског јасена у шумама Равног Срема, Универзитет у Београду (1-161)    ментор проф. др. Станиша Банковић

1986

 1. ХАЏИ-ПАВЛОВИЋ, Михајло. Стање и карактеристике популација јеленске дивљачи у Североисточној Србији :    ментор проф. др. Душан Јовић

1982

 1. ЛАВАДИНОВИЋ, Мирко. Проучавање могућности и савремених технологија гајења дивљих свиња у ограђеним ловно – узгојним центрима :  ментор проф. др. Душан Јовић