+

Публикације

ПОПИС ПУБЛИКАЦИЈА НА КАТЕДРИ ЗАШТИТЕ ШУМА

УЏБЕНИЦИ И ПОМОЋНИ УЏБЕНИЦИ

 • Караџић, Д., Миленковић, И. (2020): Шумска фитопатологија – приручник са практикумом. Универзитет у Београду-Шумарски Факултет, 1-359.
 • Караџић, Д., Голубовић Ћургуз, В., Миленковић, И. (2019): Најзначајније болести дрвенастих врста урбаног зеленила – узроци и контрола. Универзитет у Београду-Шумарски факултет, 1-408.
 • Караџић, Д., Станивуковић, З., Милановић, С., Миленковић, И. (2019): Најзначајнији проузроковачи инфективних болести у шумама Републике Српске. Универзитет у Бањој Луци, Шумарски Факултет, 1-324.
 • Милановић, С., Караџић, Д., Добросављевић, Ј. (2019) Мониторинг здравственог стања шума са посебним освртом на последице ледолома у ПП Стара планина (Зајечарски округ), Универзитет у Београду Шумарски факултет. Београд (1-132).
 • Караџић, Д., Милановић, С., Голубовић Ђургуз, В. (2017) Узроци сушења смрче (Picea аbies Karst.) на подручју Парка природе „Голија“. Универзитет у Београду Шумарски факултет. Београд (1-96).
 • Karadžić D., Milenković I., Milanović S., Golubović Ćurguz V., Tomović Z. (2017): Најзначајније паразитске и сапрофитске гљиве у храстовим шумама на подручју ЈП „Војводинашуме“. Петроварадин: ЈП „Војводинашуме“, 2017 (Нови Сад: Форум), стр. 154.
 • Караџић, Д., Кеча, Н., Миленковић, И., Милановић, С., Станивуковић, З. (2016): Шумска микологија. Универзитет у Бањој Луци, Шумарски Факултет, 1-595.
 • Голубовић Ћургуз В., Миленковић И. (2016): Болести украсних биљака-практикум. Универзитет у Београду-Шумарски Факултет, стр. 113.
 • Васић, К. (1971): Заштита дрвета I део ‒ ксилофагни инсекти. Научна књига, Београд.
 • Васић, К. (1981): Приручник извештајне и дијагностичко прогнозне службе заштите шума. Савез инжењера и техничара шумарства и индустрије за прераду дрвета Југославије, Београд.
 • Васић, М. (1992): Шумски пожари, приручник за шумарске инжењере и техничаре. Јавно предузеће за газдовање шумама Србијашуме, Шумарски факултет, Београд.
 • Живојиновић, С. (1948): Шумарска ентомологија. Завод за издавање уџбеника Социјалистичке Републике Србије, Београд.
 • Живојиновић, С. (1958): Заштита шума. Научна књига, Београд.
 • Живојиновић, С. (1967): Заштита шума, II неизмењено издање. Научна књига, Београд (1‒388).
 • Јањић, В., Марковић, Ч., Кеча, Н. (2010): Шумарска фитофармација. Универзитет у Београду ‒ Шумарски факултет, Београд, стр. 376.
 • Караџић, Д, Анђелић М. (2001): Болести у шумским расадницима. Универзитет у Београду ‒ Шумарски факултет, Београд и Савез горана Црне Горе (1‒99).
 • Караџић, Д. (1995): Гљиве Националног парка Дурмитор. Национални парк Дурмитор, Шумарски факултет у Београду (1‒270).
 • Караџић, Д. (2010): Заштита шума (Шумска фитопатологија). Уџбеник за средњу шумарску школу. Завод за уџбенике и наставна средства, Београд (1‒131).
 • Караџић, Д. (2010): Шумска фитопатологија. Универзитет у Београду ‒ Шумарски факултет; Универзитет у Бањалуци ‒Шумарски факултет, 1‒774.
 • Караџић, Д., Анђелић, М. (2002): Најчешће гљиве проузроковачи трулежи дрвета у шумама и шумским стовариштима. Центар за заштиту и унапређење шума Црне Горе, Подгорица.
 • Караџић, Д., Кеча, Н., Миленковић, И., Милановић, С., Станивуковић, З. (2016): Шумска микологија. Универзитет у Бањалуци ‒ Шумарски факултет, Бања Лука (1‒595).
 • Караџић, Д., Милијашевић, Т. (2002): Болести украсних биљака, Шумарски факултет у Београду, стр. 160.
 • Караџић, Д., Михајловић, Љ., Милановић, С., Станивуковић, З. (2011): Приручник извештајне и дијагностичко прогнозне службе заштите шума. Универзитет у Бањој Луци, Шумарски факултет.
 • Кеча, Љ., Кеча Н., Марчета М. (2015): Недрвни шумски производи, социо-економски и еколошки аспекти. Универзитет у Београду, Шумарски факултет (ISBN 978-86-7299-232-8), (270).
 • Кеча, Н. (2015): Трулежнице корена и приданка. Универзитет у Београду, Шумарски факултет (ISBN 978-86-7299-233-5), (135).
 • Крстић, М. (1962): Заштита дрвета II део ‒ проузроковачи трулежи и обојености дрвета. Научна књига, Београд.
 • Михајловић, Љ. (2008): Шумарска ентомологија. Шумарски факултет Универзитета у Београду, Београд.
 • Михајловић, Љ. (2016): Шумарска ентомологија. Шумарски факултет Универзитета у Београду, Београд.Марковић, Ч. (2005): Храстов поткорњак Scolytus intricatus Ratz. (Coleoptera, Scolytidae) у Србији. Задужбина Андрејевић, Београд, стр. 102.
 • Михајловић, Љ., Вилотић, Д., Шијачић – Николић, М. (2009): Приручник из биологије за полагање квалификационих испита. Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Београд, стр. 224.

Скениране публикације