+

Doctoral dissertations

  • „Analiza obradljivosti hrastovine pri obimnom glodanju”, Marija Mandić (2015);
  • “Uticaj ekoloških i energetskih faktora na korišćenje čvrstih drvnih goriva u Srbiji”, Mladen Furtula (2014); „
  • Zenerov model viskoelastičnosti za ortotropno čvrsto telo i njegova primena u mehanici drveta”, Mira Mirić Milosavljević (2012);
  • „Stabilnost veštačkog sušenja drveta za izabrane režime”, Srđan Svrzić (2010).