+

Graduate theses

 1. Rade Mandić: „Analiza i primena kombinovanih protiverozionih materijala za zaštitu zemljišta i voda u slivu reke Mala Usora”.
 2. Slobodanka Ćurguz: „Prednosti bioekoloških materijala u zaštiti zemljišta i voda”.
 3. Damir Ajranović: „Vodni resursi šarplaninskih župa Gore i Opolje”.
 4. Marko Janić: „Bioinžinjering u zaštiti voda i zemljišta od erozije”.
 5. Miloš Drakulić: „Kamen u ekološkoj zaštiti zemljišta i voda”.
 6. Bojana Erić: „Geotehničke mere sanacije klizišta ‘Panja glava’ u Priboju”.
 7. Dušan Mihić: „Podloge za potrebe izgradnje malih brana na primeru brane ‘Rudovci’ na reci Peštan”.
 8. Jelena Milutinović: „Geosredina i podloge u cilju izgradnje zaštitnih kanala u slivu vodotoka Mrtvice u Grabovičkom polju”.
 9. Nenad Šurjanac: „Podloge za sanaciju erozionih procesa Boranjske reke”.
 10. Rosa Jakovljević: „Uticaj geosredine slivnog područja na kvalitet voda akumulacije ‘Grlište’”.
 11. Ružica Stevanović: „Geotehnički uslovi rekultivacije kolapsibilnog odlagališta na površinskom kopu Ugljevik”.
 12. Jelena Radosavljević: „Geotehnički uslovi fundiranja objekata na aluvijalnom zemljištu”.
 13. Andrijana Novaković: „Geotehnički uslovi stabilnosti padine u naselju ‘Zora’ u Sremčici”.
 14. Sonja Jurišić: „Geotehnički uslovi stabilnosti obala akumulacije ‘Paljuvi Viš’“.

2006. Tamara Canić: „Geotehnički uslovi izgradnje nasute zemljane brane ‘Paljuvi Viš’”.