+

Дипломски радови

 • 2014. Раде Мандић: „Анализа и примена комбинованих противерозионих материјала за заштиту земљишта и вода у сливу реке Мала Усора”.
 • 2013. Слободанка Ћургуз: „Предности биоеколошких материјала у заштити земљишта и вода”.
 • 2013. Дамир Ајрановић: „Водни ресурси шарпланинских жупа Горе и Опоље”.
 • 2013. Марко Јанић: „Биоинжињеринг у заштити вода и земљишта од ерозије”.
 • 2012. Милош Дракулић: „Камен у еколошкој заштити земљишта и вода”.
 • 2011. Бојана Ерић: „Геотехничке мере санације клизишта ‘Пања глава’ у Прибоју”.
 • 2011. Душан Михић: „Подлоге за потребе изградње малих брана на примеру бране ‘Рудовци’ на реци Пештан”.
 • 2011. Јелена Милутиновић: „Геосредина и подлоге у циљу изградње заштитних канала у сливу водотока Мртвице у Грабовичком пољу”.
 • 2010. Ненад Шурјанац: „Подлоге за санацију ерозионих процеса Борањске реке”.
 • 2010. Роса Јаковљевић: „Утицај геосредине сливног подручја на квалитет вода акумулације ‘Грлиште’”.
 • 2009. Ружица Стевановић: „Геотехнички услови рекултивације колапсибилног одлагалишта на површинском копу Угљевик”.
 • 2008. Јелена Радосављевић: „Геотехнички услови фундирања објеката на алувијалном земљишту”.
 • 2007. Андријана Новаковић: „Геотехнички услови стабилности падине у насељу ‘Зора’ у Сремчици”.
 • 2006. Соња Јуришић: „Геотехнички услови стабилности обала акумулације ‘Паљуви Виш’“.
 • 2006. Тамара Цанић: „Геотехнички услови изградње насуте земљане бране ‘Паљуви Виш’”.