+

Master of Science theses

  • Kosta Žujović (1974): Biološke pojave nekih žbunastih vrsta u uslovima zelene površine Novog Beograda, (mentor: prof. dr Toma Bunuševac)
  • Anastasijević Nebojša (1979): Starost stabala drvoreda duž ulica središnjeg dela Boegrada, magistarski rad (mentor: prof. dr Toma Bunuševac)
  • Anastasijević Vesna (1986): Karakteristike antropogenih zemlјišta Novog Beograda i njihov uticaj na zelene površine, (mentor: prof. dr Vera Avdalović)
  • Nenad Stavretović (1996): Istraživanje funkcionalnosti i kvaliteta bilјnih vrsta u parkovskim travnjacima Beograda (mentor: prof. dr Dragica Obratov Petković)
  • Županski Danica (1998): Ozelenjavanje komunalnih deponija kao metod njihovog biološkog uređenja i oplemenjivanja gradske životne sredine, (mentor: prof. dr Nebojša Anastasijević)
  • Ocokolјić Mirjana (2000): Istrživanje individualnog varijabiliteta divlјeg kestena (Aesculus hippocastanum L.) u urbanim cenozama na području Beograda i okoline, (mentor: prof. dr Vasilije Isajev).
  • Orhideja Štrbac (2003): Elementi funkcionalnosti Gradskog parka u Vršcu, (mentor: prof. dr Nebojša Anastasijević)
  • Stojanović Nadežda (2006): Sastavni elementi zelenih površina kao jedinice održavanja u katastru javnog gradskog zelenila, (mentor prof. dr Nebojša Anastasijević)
  • Ranđelović Dragana (2009): Uticaj sredine na razvoj bagrema (Robinia pseudoacacia L.) u ozelenjenim delovima jalovišta suburbane zone Bora, (mentor: dr Vesna Anastasijević)
  • Šišaković Nataša (2014): Korišćenje biomase javnih zelenih površina Beograda u biotehnološkoj proizvodnji komposta, (mentor: dr Vesna Anastasijević)