+

Master of Science theses:

2014: Petrović, Gordana. Ispitivanje hemijskih svojstava drveta i biološke aktivnosti ekstraktiva kore bele jove (Alnus incana (L.) Moench) sa područja Kopaonika.

2006: Popović, Mlađan. Uticaj nekih fizičkih i mehaničkih svojstava OSB i konvencionalne ploče iverice na ivično držanje vijaka.

2002: Grmuša, Ivana. Uticaj vatrootpornih sredstava na svojstva furnira i furnirskih ploča od bukve i topole.

1990: Điporović, Milanka. Neka svojstva ploča iverica na bazi acetilovanog iverja.

1987: Crnogorac, Olga. Uporedno određivanje slobodnog formaldehida u ivericama različite starosti.

Master papers:

2016: Drpić, Aleksandar.Uticaj predtretmana iverja vodom na svojstva ploča iverica.

2016: Todorović, Tijana.Uticaj dodatka nano čestica SiO₂ na karakteristikeurea-formaldehidnog adheziva i mogućnost njegoveprimene u proizvodnji ploča iverica.

  1. Perišić, Vladimir.Uticaj relativne vlažnosti vazduha na fizička i mehanička svojstva različitih tipova kompozitnih ploča od usitnjenog drveta.

2014: Karović, Nemanja. Varijabilnost hemijskog sastava drveta taksodijuma (Taxodiumdistichum (L.) Rich) sa područja Velikog ratnog ostrva.

2013: Ćosović, Bojan. Uticaj blago alkalnog i blago kiselog tretmana na dimenzionalnu stabilnost drveta poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl. ssp. Pannonica Soo & Simon).