+

Doctoral dissertations

2015: Popović, Jasmina. Efekti nekih predtretmana na hemijski sastav juvenilnog i zrelog drveta poljskog jasena (Fraxinus angustofolia Vahl.ssp.Pannonica Soo & Simon) i mogućnosti primene tako modifikovanog drveta.

2012: Popović, Mlađan. Očvršćavanje urea-formaldehidnog adheziva za ploče iverice u prisustvu nekih domaćih drvnih vrsta.

2010: Gavrilović-Grmuša, Ivana. Penetracija urea-formaldehidnih adheziva različitih molarnih masa u tkivo nekih domaćih vrsta drveta.

2001: Điporović, Milanka. Uticaj vezivanja lignoceluloznih vlakana i termoplastične matrice na svojstva kompozita.

1999: Bujanović, Biljana. Izolovanje i krakterisanje lignina drveta i lignina sulfatne pulpe nekih lišćara.

1992: Crnogorac, Olga. Istraživanje mogućnosti smanjenja emisije slobodnog formaldehida iz drvnih ploča.

1984: Pavlović, Borivoje. Proizvodnja furfurala iz drvnih otpadaka i njegovo korišćenje kao veziva za dobijanje drvnih ploča.

1983: Stevanović-Janežić, Tatjana. Struktura i reakciona sposobnost lignina nekih domaćih vrsta drveta (Picea excelsa i Fagus moesiaca).

1981: Miljković, Jovan. Uticaj niskoviskoznog furfuril alkoholnog veziva na svojstva drvno-vlaknastih ploča dobijenih mokrim postupkom.

1979: Teržan, Nada. Studija hemijskog sastava domaćih vrsta hrasta (Quercus sessilis i Quercus pedunculata).