+

Doctoral dissertations

  •  (2016) Mr Dragana Skočajić: „Rano utvrđivanje kompatibilnost Sato–Zakura trešanja i domaćih podloga spajanjem kalusa u uslovima in vitro”. Mentor: prof. dr Mihailo Grbić.
  •  (2014) Mr Marija Marković: „Razmnožavanje nekih ugroženih vrsta karanfila (Dianthus L.) metodom mikropropagacije”. Mentor: prof. dr Mihailo Grbić.
  • (2013) Mr Danijela Đunisijević Bojović: „Uticaj koncentracije olova i kadmijuma u zemlјištu na razvoj drvenastih bilјaka”. Mentor: prof. dr Matilda Đukić.
  • (2012) Mr Ivana Bjedov: „Taksonomska i ekološka istraživanja vrsta roda Vaccinium L. u Srbiji”. Mentor: prof. dr Dragica Obratov Petković.
  • (2004) Mr Slobodan Lazarević: „Utvrđivanje uticaja dubine sadnje i različitih klimatsko edafskih uslova na morfogenezu i reprodukciju lukovica lala (Tulipa x hybrida hort.)”. Mentor: prof. dr Olga Mijanović.