+

Master theses

 • (2016) Dipl. inž. Svetlana Civić: „Uvođenje mera integralne zaštite sadnica lišćara ‒ slučaj u ‘Biojela’ rasadniku”. Mentor: dr Milka Glavendekić,
 • (2016) Dipl. inž. Ivana Pantić: „Fenologija leta, biološke osobine i prirodni neprijatelji šimširovog plamenca u Srbiji”. Mentor: dr Milka Glavendekić,
 • (2016) Dipl. inž. Jelena Mitrović: „Uticaj zdravstvenog stanja i vitalnosti na dekorativni značaj zaštićenih stabala u Beogradu”. Mentor: dr Vesna Golubović Ćurguz.
 • (2016) Dipl. inž. Anja Kalinić: „Zaštita florističkog diverziteta na primeru Specijalnog rezervata prirode ‘Deliblatska peščara’”. Mentor: prof. dr Dragica Obratov Petković.
 • (2016) Dipl. inž. Nataša Balančević: „Floristički diverzitet Specijalnog rezervata prirode ‘Goč‒Gvozdac’ sa predlogom mera zaštite”. Mentor: prof. dr Dragica Obratov Petković.
 • (2016) Dipl. inž. Olivera Stefanov: „Revegetacija komunalne deponije ‘Stara deponija’ Pančevo”. Mentor: prof. dr Matilda Đukić.
 • (2015) Dipl. inž. Jelena Jovanović: „Status ugroženih endemičnih i reliktnih biljnih vrsta nekih nacionalnih parkova Srbije”. Mentor: prof. dr Dragica Obratov‑Petković.
 • (2015) Dipl. inž. Radonić Jovana: „Zastupljenost potencijalno invazivne vrste Amaranthus retroflexus L. na teritoriji Novog Sada”. Mentor: prof. dr Dragica Obratov‑Petković.
 • (2015) Dipl. inž. Jelena Petrović: Mikropropagacija Lawsonia inermis L. Mentor: prof. dr Matilda Đukić.
 • (2014) Dipl. inž. Ilija Tekić: „Zdravstveno stanje stabala u Beogradu planiranih za seču”.
 • (2014) Dipl. inž. Aleksandra Mitić: „Dizajn biljkama u Joga vrtu na Adi Ciganliji”. Mentor: prof. dr Matilda Đukić.
 • (2014) Dipl. inž. Miloš Tanasić: „Dizajn biljnih kompozicija gradskog parka u Ljuboviji”. Mentor: prof. dr Matilda Đukić.
 • (2014) Dipl. inž. Tamara Simonović: Procena rizika od invazivne vrste Erigeron annuus L. (Pers.) (Compositae) kroz EPPO proces prioritizacije. Mentor: prof. dr Dragica Obratov‑Petković
 • (2013) Dipl. inž. Slađana Samuilov: „Uticaj olova i gvožđa na rast i razviće kiselog drveta i značaj za fitoremedijaciju”. Mentor: prof. dr Matilda Đukić.
 • (2013) Dipl. inž. Aleksandra Radinović: „Ekofiziološka svojstva biljaka za zelene krovove i uticaj na mikroklimu”. Mentor: prof. dr Matilda Đukić.
 • (2013) Dipl. inž. Nada Jadžić: „Vrednovanje identiteta grada Beograda sa aspekta zelenih prostora”. Mentor: dr Jelena Tomićević‑Dubljević, vanredni prof.
 • (2012) Dipl. inž. Anela Čolić: „Upravljanje objektima zaštite prirode: Studija slučaja spomenika prirode Vrelo Bosne”. Mentor: dr Jelena Tomićević‑Dubljević, vanredni prof.
 • (2011) Dipl. inž. Ćirković-Ognjanović Milica: „Evaluacija metode injektovanja u zaštiti divljeg kestena od minera Cameraria ohridella Deschka & Dimić (Lepidoptera: Gracillariidae)”.  Mentor: dr Milka Glavendekić.
 • (2011) Dipl. inž. Jovana Majović: „Populaciona dinamika ranih defolijatora hrasta”.  Mentor: dr Milka Glavendekić.
 • (2011) Dipl. inž. Maša Mirić: „Štetočine jasena i njegovih kultivara na zelenim površinama u Beogradu”. Mentor: dr Milka Glavendekić.
 • (2011) Dipl. inž. Andrijana Vukadinović: „Urbane šume i potrebe posetilaca. Studija slučaja park-šume Košutnjak”. Mentor: dr Jelena Tomićević‑Dubljević, vanredni prof.
 • (2011) Dipl. inž. Ana Kostić: „Antropogena modifikacija predela na primeru zaštićenih područja Vojvodine”. Mentor: dr Jelena Tomićević‑Dubljević, vanredni prof.
 • (2010) Dipl. inž. Branka Ukropina: „Odnos turista prema prirodnim vrednostima Nacionalnog parka Tara”. Mentor: dr Jelena Tomićević‑Dubljević, vanredni prof.
 • (2009) Dipl. inž. Dragana Radovanović: „Svest javnosti o nedomaćim invazivnim vrstama – studija slučaja grada Beograda”. Mentor: dr Jelena Tomićević‑Dubljević, vanredni prof.