+

Master of Science theses

 • LOVRIĆ, Aleksandar. Iskorišćenje jelove oblovine u zavisnosti od osnova piljenja. Beograd: 2007. X, 85 listova, ilustr., graf. prikazi.
 • TODOROVIĆ, Nebojša. Aksijalno utezanje drveta bukve (Fagus moesiaca C.), hrasta kitnjaka (Quercus sessiliflora S.) i smrče (Picea excelsa L.). Beograd: 2006. 85 listova, ilustr., graf. prikazi.
 • POPADIĆ, Ranko. Uticaj osnova primarnog piljenja na iskorišćenje bukove oblovine i sortimentnu strukturu rezane građe. Beograd: 2006. 82 lista, ilustr., graf. prikazi.
 • MILIĆ, Goran. Uticaj trajanja kondicioniranja pri sušenju na smanjenje naprezanja u drvetu bukve i hrasta. Beograd: 2006. XI, 66 lista, ilustr., graf. prikazi.
 • ZDRAVKOVIĆ, Vladislav D.. Uticaj oblika pritisne grede na kvalitet bukovog ljuštenog. Beograd: 1991. 138 listova, ilustr.
 • POPOVIĆ, Zdravko. Uticaj vlažnosti i temperature na modul elastičnosti i savitljivost bukovog drveta. Beograd: 1990. 137 listova, ilustr.
 • MAGLOV, Radoslav. Istraživanje nekih parametara proizvodnje ljuštenog furnira smrče kao osnovnog materijala za furnirske ploče. Beograd: 1987. 167 listova.
 • GLAVAŠKI, Luka. Istraživanje nekih fizičkih i mehaničkih svojstava drveta Populus robusta, Populus ostie i Populus I-214 i mogućnosti njihove primene u pojedinim oblastima upotrebe. Beograd: 1982. (6), 117 listova.
 • KOLIN, Branko. Uticaj temperature na tačku zasićenosti žice važnijih domaćih vrsta drveća. Beograd: 1977. 109 listova, ilustr.
 • ŠOŠKIĆ, Borislav. Uticaj načina slaganja rezane građe pri parenju na fizička i mehanička svojstva bukovine posle parenja. Beograd: 1977. 105 lista, graf. prikazi.
 • VUČELJIĆ, Mojsije. Kvantitativno i kvalitativno iskorišćenje bukovih trupaca pri rezanju tračnim pilama trupčarama po različitim ravnima. Beograd: 1976. 153 lista.
 • NIKOLIĆ, Momir. Uticaj transportnih sredstava na uređenje stovarišta oblovine i rezane građe kod pilana za bukovinu. Beograd: 1971. (5) 202 listova, 17 slika, 94 tabele.
 • NIKOLIĆ, Mihailo. Debljina furnira kao uticajni faktor na fizička i mehanička svojstva bukove šperploče sa osvrtom na ekonomičnost proizvodnje pojedinih ploča. Beograd, 1969, (2), 96 listova, 7 grafikona.