+

Магистарске тезе

 • ЛОВРИЋ, Александар. Искоришћење јелове обловине у зависности од основа пиљења. Београд: 2007. X, 85 листова, илустр., граф. прикази.
 • ТОДОРОВИЋ, Небојша. Аксијално утезање дрвета букве (Fagus moesiaca C.), храста китњака (Quercus sessiliflora S.) и смрче (Picea excelsa L.). Београд: 2006. 85 листова, илустр., граф. прикази.
 • ПОПАДИЋ, Ранко. Утицај основа примарног пиљења на искоришћење букове обловине и сортиментну структуру резане грађе. Београд: 2006. 82 листа, илустр., граф. прикази.
 • МИЛИЋ, Горан. Утицај трајања кондиционирања при сушењу на смањење напрезања у дрвету букве и храста. Београд: 2006. XI, 66 листа, илустр., граф. прикази.
 • ЗДРАВКОВИЋ, Владислав Д.. Утицај облика притисне греде на квалитет буковог љуштеног. Београд: 1991. 138 листова, илустр.
 • ПОПОВИЋ, Здравко. Утицај влажности и температуре на модул еластичности и савитљивост буковог дрвета. Београд: 1990. 137 листова, илустр.
 • МАГЛОВ, Радослав. Истраживање неких параметара производње љуштеног фурнира смрче као основног материјала за фурнирске плоче. Београд: 1987. 167 листова.
 • ГЛАВАШКИ, Лука. Истраживање неких физичких и механичких својстава дрвета Populus robusta, Populus ostie и Populus I-214 и могућности њихове примене у појединим областима употребе. Београд: 1982. (6), 117 листова.
 • КОЛИН, Бранко. Утицај температуре на тачку засићености жице важнијих домаћих врста дрвећа. Београд: 1977. 109 листова, илустр.
 • ШОШКИЋ, Борислав. Утицај начина слагања резане грађе при парењу на физичка и механичка својства буковине после парења. Београд: 1977. 105 листа, граф. прикази.
 • ВУЧЕЉИЋ, Мојсије. Квантитативно и квалитативно искоришћење букових трупаца при резању трачним пилама трупчарама по различитим равнима. Београд: 1976. 153 листа.
 • НИКОЛИЋ, Момир. Утицај транспортних средстава на уређење стоваришта обловине и резане грађе код пилана за буковину. Београд: 1971. (5) 202 листова, 17 слика, 94 табеле.
 • НИКОЛИЋ, Михаило. Дебљина фурнира као утицајни фактор на физичка и механичка својства букове шперплоче са освртом на економичност производње појединих плоча. Београд, 1969, (2), 96 листова, 7 графикона.