+

10.10.2017. Јавна набавка мале вредности јн бр: 14/2017. – набавка добара, лабораторијска опрема и материјал обликована по партијама

10/10/17

– Партија број 1. Лабораторијски материјал – потрошни материјал
– Партија број 2. Лабораторијски материјал – реагенси
– Партија број 3. Лабораторијски материјал – микробиолошки реагенси
– Партија број 4. Лабораторијска опрема

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ [pdf]

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2 [pdf]

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 3 [pdf]

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда [pdf]

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2 [pdf]

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 3 [pdf]

Одговор на захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремњем понуде у поступку јавних набавки мале вредности [pdf]

Одговор на захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремњем понуде у поступку јавних набавки мале вредности 2 [pdf]

Одговор на захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремњем понуде у поступку јавних набавки мале вредности 3 [pdf]

Одлука о закључењу оквирног споразума [pdf]

Одлука о обустави поступка за партију број 12 [pdf]

Обавештење о закљученом оквирном споразуму [pdf]

Обавештење о обустави поступка [pdf]

Обавештење о закљученим уговорима [pdf]