+

Заједнички мастер студијски програм Ерасмус+ (од 2021.)

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ Ерасмус+К2 ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОГРАМ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЕРОЗИЈА ЗЕМЉИШТА И ПРЕВЕНЦИЈА ОД БУЈИЧНИХ ПОПЛАВА (60 ЕСПБ)
акредитован 2021. године и почињe са извођењем од школске 2021/2022. године. Уверење о акредитацији.

Редни
број
Шифра Назив предмета
Семестар Предавања Вежбе ДОН СИР/
ПИР
Остало Статус
предмета
ЕСПБ
ПРВИ СЕМЕСТАР
1. 20.ER2101 Деградација земљишта и вода I 3 2 0 0   Обавезни 5
2. 20.ER2102 Заштита земљишта од ерозије I 3 2 0 0   Обавезни 6
3. 20.ER2103 Превенција од бујичних поплава I 2 3 0 0   Обавезни 6
4. 20.ER2104 Интегрално управљање бујичним сливовима I 3 2 0 0   Обавезни 5
5. 20.ER2111 Мелиорације земљишта I 2 2 0 0   Изборни 4
6. 20.ER2112 Конзервација крашких терена I 2 2 0 0   Изборни 4
7. 20.ER2113 Адаптација на климатске промене I 2 2 0 0   Изборни 4
8. 20.ER2114 Управљање пројектима за заштиту природних ресурса I 2 2 0 0   Изборни 4
9. 20.ER2115 Одрживо управљање земљишним ресурсима I 2 2 0 0   Изборни 4
10. 20.ER2116 Биомелиорације голети I 2 2 0 0   Изборни 4
11. 20.ER2116 Геоинформационе технологије I 2 2 0 0   Изборни 4
12. 20.ER2121 Управљање ризицима од природних катастрофа I 2 2 0 0   Изборни 4
13. 20.ER2122 Деградација земљишта и услуге екосистема I 2 2 0 0   Изборни 4
14. 20.ER2123 Мoниторинг бујичних токова и систем ране најаве I 2 2 0 0   Изборни 4
15. 20.ER2124 Одлучивање у заштити земљишта од ерозије и бујица I 2 2 0 0   Изборни 4
16. 20.ER2125 Модели деградације земљишта и вода I 2 2 0 0   Изборни 4
17. 20.ER2126 Мелиорације деградираних шума I 2 2 0 0   Изборни 4
Укупно часова (предавања+вежбе, ДОН, остали часови) и ЕСПБ у блоку             30
Укупно часова активне наставе у блоку 28    
    30
ДРУГИ СЕМЕСТАР (ЗАВРШНА ГОДИНА)
18. 19.ТД2201 Студијски истраживачки рад II       10   Обавезни 7
19. 19.ТД2202 Стручна пракса II         6 Обавезни 3
20. 19.ТД2203 Израда мастер рада II       10 2 Обавезни 12
21. 19.ТД2204 Мастер рад II         2 Обавезни 8
Укупно часова (предавања+вежбе, ДОН, СИР/ПИР, остали часови) и ЕСПБ на години       20     10   30
Укупно часова активне наставе на години 30         60
Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова за све године студија 58