+

Основне академске студије (2013.)

Први степен студија (Bachelor with honours) представља основне академске студије. Овај степен је релевантан, пре свега, за тржиште рада. У оквиру студијских програма првог циклуса студија, студенти не стичу само теоријска знања, већ стичу довољно компетенција општих и стручних, да могу да наставе студије на другом нивоу студија.

На свим студијским програмима основних студија настава траје 4 године после чега студенти стичу 240 ЕСПБ и стручни назив:

  • дипломирани инжењер шумарства – студенти који су завршили студијски програм Шумарство
  • дипломирани инжењер технологија, менаџмента, пројектовања намештаја и производа од дрвета – студенти који су завршили студијски програм Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета нa одсеку за Технологије дрвета
  • дипломирани инжењер пејзажне архитектуре – студенти који су завршили студијски програм Пејзажна архитектура
  • дипломирани инжењер шумарства – студенти који су завршили студијски програм Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса.