+

Национални пројекти

ФОНД ЗА НАУКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (2023-2026)

Партиципира на пројекту Шумарски факултет

1. Зелени програм сарадње науке и привреде -информациони оквир за подршку генерисању карбонских кредита у шумарству FOREST CO2, 2023-2026, В. Иветић
2. Зелени програм сарадње науке и привреде – PestFreeTree, 2023-2026, С. Милановић
3. Научно истраживачки пројекат у оквиру програма PRIZMA „Urban Forest Soil Indicators as a tool for Climate-Smart-Forestry“ UrbanFoS, 2023-2026, Н. Живановић
4. Научно истраживачки пројекат у оквиру програма PRIZMA „Global and local analysis of operators and distributions“- GOALS, 2023-2026, С. Јакшић

Носилац пројекта Шумарски факултет

1. Научно истраживачки пројекат у оквиру програма PROMIS 2023 „Physiological and morphological responses of oaks seedlings to drought stress „- PRO_DROAKS, 2023-2025, Ј. Деветаковић

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (2011-2018)

1. ИИИ 43007: Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину – праћење утицаја, адаптација и ублажавање, руководилац Проф. др Ратко Кадовић
2. ТР 37002: Нови био-еколошки материјали за заштиту земљишта и вода, руководилац Проф. др Војислав Ђековић
3. ТР 37008: Одрживо газдовање укупним потенцијалима шума у Републици Србији, руководилац Проф. др Милан Медаревић
4. ТР 31041: Шумски засади у функцији повећања пошумљености Србије, руководилац Проф. др Драгица Вилотић

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ УПРАВА ЗА ШУМЕ (2015-2018)

1. Технолошка типизација шума у условима природних непогода, 2023-2024, M. Даниловић
2. Уговор о коришћењу средстава буџетског фонда за шуме Републике Србије за градњу и реконструкцију шумских путева у јесен 2023. години, 350140-2023-14844-002 000401117 од 06.12.2023., Б Стајић
3. Уговор о коришћењу средстава буџетског фонда за шуме Републике Србије за градњу и реконструкцију шумских путева у proleće 2023. години, 401-00-00443/2023-10 од 21.06.2023. Б Стајић
4. Мониторинг дивокоза, 2023-2024, В. Лавадиновић
5. Могућност обнављања шума оштећених ледоломима на подручију ШГ Тимочке шуме Бољевац – II фаза, 2023, Б. Кањевац
6. Оцена техничке опремљености и ефикасности приватних предузећа (извођача радова) на пословима коришћења шума – II фаза и припрема основа за израду правилника о условима за извођаче радова у шумарству, 2023, М. Даниловић
7. Анализа генеколошког потенцијала различитих провенијенција букве у оквиру мреже европских провенијеничних тестова, 2023, М. Шијачић Николић
8. Услуга контроле производње репродуктивног материјала шумског дрвећа и праћења и провере здравственог стања шумског и украсног дрвећа и жбуња у периоду 2020-2024, Ч. Марковић – Oбављање делатности од јавног интереса у области контроле производње репродуктивног материјала шумског дрвећа и праћења и провере здравственог стања шумског и украсног дрвећа и шибља
9. Унапређење стања популације јеленском дивљачи (Cervus elaphus) кроз насељавање у прихватилишту ловишта „Гвоздац“ на Гочу, 2022-2023, Н. Петровић
10. Истраживање узрока и последица нестајања јеленске дивљачи у централној Србији, дефинисање површина погодних за реинтродукцију (насељавање) и мера за унапредјење процеса реинтродукције – друга фаза, руководилац др Драган Гачић, ванр. проф. (2017-2018)
11. Дефинисање таксономског статуса букве у Србији – фаза II, руководилац Проф. др Мирјана Шијачић-Николић (2017-2018)
12. Унапређење система за заштиту шума од пожара у Републици Србији, руководилац др Слободан Милановић, доцент (2017)
13. Истраживање узрока и последица нестајања јеленске дивљачи у централној Србији, дефинисање површина погодних за реинтродукцију (насељавање) и мера за унапређење процеса реинтродукције – прва фаза, руководилац др Драган Гачић, ванр. проф. (2016-2017)
14. Дефинисање таксономског статуса букве у Србији, руководилац Проф. др Мирјана Шијачић-Николић (2016-2017)
15. Програм активности за подршку реализацији пројекта „Имплементација иновативног планирања газдовања шумама уз поштовање економских, еколошких и социјалних аспеката у Србији“, руководилац др Бранко Стајић, ванр.проф. (2015-2017)
16. Истраживање начина и могућности обнављања храста китњака у Србији, руководилац Проф. др Милун Крстић (2014-2016)
17. Национални програм конзервације и усмереног коришћења шумских генетичких ресурса Републике Србије, руководилац Проф. др Мирјана Шијачић-Николић (2015-2016)
18. Процена квалитета шумских садница у Србији и предлог за доношење новог стандарда, руководилац др Владан Иветић, ванр. проф. (2015-2017)
19. Избор метода и система рада при коришћењу случајних приноса насталих као последица сушења шума, ледолома и ледиоизвала на подручју Србије, руководилац Проф. др Милорад Даниловић (2015-2016)
20. Улога шумских екосистема у превенцији бујичних поплава, руководилац Проф. др Ратко Ристић (2015-2016)
21. Истраживања социо-економских аспеката ризика услед климатских промена у шумским подручјима, руководилац Проф. др Миодраг Златић (2015-2016)
22. Дефинисање мера за биолошку контролу ширења пајасена и ревитализацију угрожених састојина на подручју НП Фрушка гора (Ailantus altissima /Mill./ Swingle), руководилац Проф. др Мартин Бобинац (2015-2016)
23. Испитивања ерозионих и бујичних процеса као фактор настанка поплава у Западној Србији са препорукама и решењима, руководилац Проф. др Ратко Ристић (2015)
24. Утврђивања резерви угљеника у земљиштима травних екосистема високопланинских региона Србије, руководилац др Снежана Белановић Симић (2015)
25. Утицај бујичних поплава на физичку и хемијску деградацију земљишта на подручју Источне Србије, руководилац Проф. др Милан Кнежевић (2015)
26. Утврђивање стања и потенцијала земљишта необраслих шумских и напуштених пољопривредних површина планинског подручја Западне Србије, руководилац Проф. др Милан Кнежевић (2015)

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ – УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА (2023)

1. Динамика раста и структура мешовитих шума букве и јеле на Гочу као основ њиховог одрживог- потстицајна средства, 2023, Б Стајић

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ – УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА (2023)

1. Обављање лабораторијских и с њима повезаних стручних послова у области дијагностике штетних организама и здравља биља,   АНЕКС I/2023, М. Главендекић

МИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА(2023)

1. Пројекат ДС5, Индентификација одбрамбених механизама код економски значајних дрвенастих биљака против штетних и агресивних патогена, 2023, И Миленковић

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНРЕ СРЕДИНЕ (2023)

1. Суфинансирање програма управљања заштићених подручија од националног интереса за 2023.годину (Гоч-Гвоздац, Фељешана), 2023, Б. Стајић,

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО (2015-2018)

1. Утицај мелиоративних радова на станиште храста лужњака у Равном Срему, руководилац Проф. др Љубомир Летић (2014-2015)
2. Потенцијали оснивања плантажа пауловније, руководилац Проф. др Драгица Вилотић (2014-2015)
3. Фитопатолошки елементи сушења шума цера и лужњака на подручју Војводине – последице екстремне суше из 2012. године, руководилац Проф. др Ненад Кеча

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (2015-2023)

1. Програм управљања заштићеним подручјем Арборетум Шумарског факултета за 2023. Годину, 2023, Б. Стајић
2. Стратегија зелене инфраструктуре града Београда, 2023-2025, Б. Радић
3. Истраживања концентрације и акумулације полутаната на подручију Београда, руководилац др Драгица Станковић, научни саветник (2017-2018)
4. Заштита и усмерено коришћење генофонда ретких и угрожених врста Великог ратног острва, руководилац Проф. др Мирјана Шијачић-Николић (2014-2016)
5. Истраживање, валоризација и заштита дела простора Аде Циганлије, руководилац Проф. др Ратко Ристић (2014-2015)
6. Плаво-зелени коридори – Истраживање могућности ревитализацвије слива Раковичког потока и околних шумских површина, руководилац Проф. др Ратко Ристић (2014-2015)

ЈП „СРБИЈАШУМЕ“ БЕОГРАД (2015-2023)

1. Привремене норме за гајење шума _фаза 2 за ЈП Србијашуме , 2022-2023, Б. Кањевац
2. Постављање дугорочних сталних огледних површина за истраживање прираста у буковим шумама у функцији дознаке и постојећих сазнања узгајивача у ЈП Србијашуме – 3 фаза, 2023-2024, Б. Стајић
3. Услуга мониторинга сушења шума у парку природе Голија за ШГ Голија Ивањица и ШГ Столови Краљево, руководилац Проф. др Драган Караџић и др Весна Ћургуз, ванр. проф. (2017)
4. Мониторинг деградационих процеса у ПП Стара планина (зајечарског округа) за 2017. годину, потребе ШГ Тимочке шуме, Бољевац, руководилац Проф. др Ратко Ристић (2017)
5. Мониторинг здравственог стања шума са посебним освртом на последице ледолома у ПП Стара планина (зајечарски округ) за 2017. годину, потребе ШГ Тимочке шуме, Бољевац, руководилац пројекта Проф. др Драган Караџић (2017)
6. Услуге испитивања утицаја мреже шумских путева и влака на интезитет површинског отицаја и ерозионих процеса за потребе ПП Стара планина за ШГ Пирот за 2017. год., руководилац Проф. др Ратко Ристић (2017)
7. Хидрогеолошка истраживања карстног Јеловичког врела, руководилац Проф. др Зоран Никић (2016)

ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН (2015-2023)

1. Нормирање рада у шумарству са посебним освртом на избор оптималних технологија рада у ЈП Војводинашуме, 2022-2023, М. Даниловић
2. Истраживање техничко-технолошких аспеката коришћења дрвне биомасе, 2023-2024, М. Даниловић – Коришћење дрвне биомасе из шума меких и тврдих лишћара у равничарском подручју
3. Унапређење расадничке производње у ЈП Војводинашуме, 2023, В. Иветић
4. Одрживо газдовање шумама храста лужњака у Срему – проблеми и могућности унапређења, 2023, Б. Стајић
5. Истраживање утицаја режима влажења на станиште храста лужњака( за сремско шумско подручије и северно бачко шумско подручије), 2023, В. Николић-Јокановић
6. Нормирање рада у шумарству са посебним освртом на избор оптималних технологија рада у ЈП Војводинашуме, руководилац Проф. др Милорад Даниловић (2017-2018)
7. Нормирање рада у шумарству са посебним освртом на избор оптималних технологија рада у ЈП Војводинашуме, руководилац Проф. др Милорад Даниловић (2015-2016)
8. Истраживања нивоа подземних вода на подручју Ш.Г. „Сремска Митровица“, руководилац Проф. др Љубомир Летић (2015-2016)
9. Истраживања нивоа подземних вода на подручју Ш.Г. „Сомбор“ за 2015. годину, руководилац Проф. др Љубомир Летић (2015-2016)
10. Улога патогена у пропадању храстових шума на подручју ЈП „Војводинашуме“, руководилац Проф. др Драган Караџић (2014-2015)

НАЦИОНАЛНИ ПАРК „ЂЕРДАП“ (2015-2018)

1. Израда пројекта: Оптимална изграђеност састојина букве Националног парка „Ђердап“, руководилац пројекта др Бранко Стајић, ванр.проф. (2017)
2. Пројекат за израду монографије „Лековито биље Националног парка Ђердап“, руководилац Проф. др Драгица Вилотић (2016-2017)
3. Пројекат за узраду запреминских таблица Националног парка „Ђердап“ – прелиминарна истраживања, руководилац Проф. др Дамјан Пантић (2016)