+

Нормативна акта

 • Кодекс професионалне етике на Универзитету у Београду [pdf]

ЗАКОНИ

 • Закон о високом образовању 2017 [word docx]
 • Закон о високом образовању прећишћен текст 2014 [pdf]
 • Закон о научноистраживачкој делатности [pdf]
 • Обавештење о забрани вршења злостављања на раду [pdf]
 • Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму [pdf]
 • Закон о спречавању мобинга [pdf]

УРЕДБЕ
– Прописи из области становања:

 • Уредба о решавању стамбених потреба [pdf]
 • Одлука за уредбу о решавању стамбених потреба изабраних постављених и запослених лица [pdf]
 • Правила начин коришћења и критеријуми за привремено коришћење просторија на кровној тераси зграде шумарског факултета [pdf]

СТАТУТ

 • Статут Шумарког факултета – (2019) [pdf]
 • Одлука о изменама и допунама статута (2021.) [pdf]
 • Статут Шумарког факултета – пречишћен текст (2012) [pdf]
 • Одлука о изменама и допунама статута (2013.) [pdf]

СТРАТЕГИЈЕ

 • Стратегија обезбеђења квалитета (2008) [pdf]
 • Стратегија обезбеђења квалитета (2011) [pdf]
 • Стратегија обезбеђења квалитета (2016) [pdf]
 • Програм научноистраживачког подмлатка Универзитета у Београду – Шумарског факултета за период 2020-2027. година [pdf]
 • Програм научноистраживачког рада Универзитета у Београду – Шумарског факултета за период 2020-2027. година [pdf]

НАЦРТИ ПРАВИЛНИКА

 • Нацрт Правилника о изборима у звања наставника и сарадника Универзитета у Београду – Шумарског факултета [pdf]

ПРАВИЛНИЦИ

 • Правилник о организацији и систематизацији послова Универзитета у Београду – Шумарског факултета [pdf]
 • Правилник о обезбеђењу квалитета наставног процеса и вредновању студената Шумарског факултета [pdf]
 • Правилник о изменама и допунама правилника о обезбеђењу квалитета наставног процеса и вредновању студената Шумарског факултета [pdf]
 • Правилник о признавању страних високошколских исправа [pdf]
 • Правилник о вредновању ваннаставних активности студената [pdf]
 • Правилник о поступку израде и одбране завршног рада на основним академским студијама (2019) [pdf]
 • Правилник о поступку израде и одбране завршног рада на основним академским студијама – (пречишћен текст) [pdf]
 • Правилник о допунама правилника о поступку израде и одбране завршног рада на основним академским студијама [pdf]
 • Правилник о студијама и студирању (2019) [pdf]
 • Правилник о студијама и студирању – пречишћен текст [pdf]
 • Правилник о мерилима за утврђивање школарине [pdf]
 • Правилник о уџбеницима [pdf]
 • Правилник о научноистраживачкој и стручној делатности [pdf]
 • Прилози за правилник о научноистраживачкој делатности [doc]
 • Одлука о изменама и допунама правилника о научно-истраживачкој и стручној делатности [pdf]
 • Правилник о допунама правилника о научноистраживачкој и стручној делатности [pdf]
 • Правилник о издавачкој делатности – пречишћен текст [pdf]
 • Правилник о прелазном режиму другог степена студија [pdf]
 • Одлука о изменама и допунама правилника о прелазном режиму другог степена студија [pdf]
 • Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивање радног односа наставника и сарадника Шумарског факултета – пречишћен текст [pdf]
 • Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивање радног односа наставника и сарадника Шумарског факултета (2019) [pdf]
 • Правилник о измени и допуни правилника о поступку израде и одбране мастер рада на мастер академским студијама [pdf]
 • Правилник о измени и допуни правилника о поступку израде и одбране мастер рада на мастер академским студијама (2018) [pdf]
 • Правилник о измени и допуни правилника о поступку израде и одбране мастер рада на мастер академским студијама (2021) [pdf]
 • Правилник о поступку израде и одбране мастер рада на мастер академским студијама (пречишћен текст) [pdf]
 • Правилник о докторским студијама (2021.)[pdf]
 • Одлука о измени Правилника о докторским студијама Шумарског факултета(2020.) [pdf]
 • Правилник о докторским студијама Шумарског факултета(2017.) [pdf]
 • Правилник о докторским студијама (пречишћен текст 2015.)[pdf]
 • Правилник о докторским студијама (Универзитета у Београду)[pdf]
  – Облик и садржај докторске дисертације [pdf]
  – Докторске студије – Образац 1 – УГОВОР СА СТУДЕНТОМ  [word doc]
  – Докторске студије – Образац 2 – ПРИЈАВА ТЕМЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ [word doc]
  – Докторске студије – Образац 3 – ЗАХТЕВ за давање сагласности на одлуку о прихватању теме докторске дисертације и о одређивању ментора [word doc]
  – Докторске студије – Образац 4 – ЗАХТЕВ за давање сагласности на одлукe о усвајању извештаја Комисије за оцену докторске дисертације и о именовању комисије за одбрану [word doc]
  – Докторске студије – Образац 5 – Изјава о ауторству [word doc]
  – Докторске студије – Образац 6 – Изјава o истоветности штампане и електронске верзије докторског рада [word doc]
  – Докторске студије – Образац 7 – Изјава о коришћењу [word doc]
 • Правилник о поступку провере оригиналности докторских дисертација које се бране на Универзитету у Београду [pdf]
 • Правилник о условима уписа и мерилима за рангирање кандидата за упис на докторске студије (2017.) [word doc],[pdf]
 • Правилник о условима уписа и мерилима за рангирање кандидата за упис на докторске студије (2021.) [pdf]
 • Правилник о упису на струковне студије [pdf]
 • Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених [pdf]
 • Правилник о раду библиотеке Шумарског факултета [pdf]
 • Правилник о обезбеђењу квалитета студијских програма Шумарског факултета [pdf]
 • Правилник о изменама и допунама правилника о обезбеђењу квалитета студијских програма Шумарског факултета [pdf]
 • Правилник о самовредновању студијских програма наставе и услова рада Шумарског факултета [pdf]
 • Правилник о изменама и допунама правилника о самовредновању студијских програма наставе и услова рада Шумарског факултета [pdf]
 • Правилник о упису студената на студије првог степена [pdf]
 • Правилник о измени и допуни правилника о упису студената на студије првог степена [pdf]
 • Правилник о поступку израде и одбране специјалистичког рада на специјалистичким студијама [pdf]
 • Правилник о обављању теренске наставе, школске праксе, производне праксе и стручне екскурзије [pdf]
 • Имене и допуне Правилника о обављању теренске наставе, школске праксе, производне праксе и стручне екскурзије [pdf]
 • Правилник о условима уписа и мерилима за рангирање кандидата за упис на мастер академске студије [pdf]
 • Правилник о допуни Правилника о условима уписа и мерилима за рангирање кандидата за упис на мастер академске студије [pdf]
 • Правилник о измени и допуни Правилника о условима уписа и мерилима за рангирање кандидата за упис на мастер академске студије (2016.) [pdf]
 • Правилник о измени и допуни Правилника о условима уписа и мерилима за рангирање кандидата за упис на мастер академске студије (2017.) [pdf]
 • Правилник о измени и допуни Правилника о условима уписа и мерилима за рангирање кандидата за упис на мастер академске студије (2019.) [pdf]
 • Правилник о условима уписа и мерилима за рангирање кандидата за упис на мастер академске студије Пејзажна архитектура – пречишћен текст [pdf]
 • Правилник о измени и допуни Правилника о условима уписа и мерилима за рангирање кандидата за упис на мастер академске студије Пејзажна архитектура (2019.) [pdf]
 • Правилник о условима уписа и мерилима за рангирање кандидата за упис на мастер академске студије Пејзажна архитектура (2021.) [pdf]
 • Правилник о службеним путовањима [pdf]
 • Правилник о ближем уређењу поступка набавке [pdf]
 • Правилник о набавкама [pdf]
 • План мера за отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова [pdf]
 • Упутство за безбедан рад у лабораторији – Катедре за хемијско-механичку прераду дрвета – Одсека за ТМП [pdf]
 • Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања [pdf]
 • Одлука о измени и допуни Процедура и поступка који обезбеђују поштовање плана распореда наставе [pdf]
 • Правилник о мерилима за утврђивање расподеле средстава уплаћеним за прелазак на струковне студије одсека ТМП [pdf]
 • Правилник о раду центра за подземне воде шумских екосистема [pdf]
 • Правилник о раду центра за биомасу [pdf]
 • Правилник о раду центра за критична оптерећења терестричних екосистема [pdf]
 • Правилник о садржају интернет сајта Универзитета у Београду – Шумарског факултета [pdf]
 • Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Специјалног резервата природе „Гоч-Гвоздац“ [pdf]
 • Правилник о раду Алумни клуба Шумарског факултета [pdf]
 • Правилник о организацији наставе и студирању на студијском програму мастер академских студија „Forestry and natural resources management“ [pdf]
 • Правилник о условима уписа и мерилима кандидата за упис на мастер академске студије студијског програма „Forestry and natural resources management“ [pdf]
 • Правилник о раду Комисије за праћење и унапређење квалитета наставе Шумарског Факултета [pdf]

СИНДИКАЛНИ АКТИ

 • Правилник о раду Синдикалне организације Шумарског факултета [pdf]
 • Правилник о материјално финанцијском пословању Синдикалне организације Шумарског факултета [pdf]

ПОСЛОВНИЦИ

 • Пословник о раду већа одсека за шумарство [pdf]
 • Пословник о раду већа одсека за Пејзажну архитектуру и хортикултуру [pdf]

ОДЛУКЕ

 • Одлука о покрићу трошкова објављивања рада из категорије М20 [pdf]