+

Основне академске студије (од 2021.)

Нови студијски програми основних академских студија су акредитовани 2021. године и почињу са извођењем од школске 2021/2022. године.

Први степен студија (Bachelor with honours) представља основне академске студије. Овај степен је релевантан, пре свега, за тржиште рада. У оквиру студијских програма првог циклуса студија, студенти не стичу само теоријска знања, већ стичу довољно компетенција општих и стручних, да могу да наставе студије на другом нивоу студија.

На свим студијским програмима основних студија настава траје 4 године после чега студенти стичу 240 ЕСПБ и стручни назив:

  • дипломирани инжењер шумарства – студенти који су завршили студијски програм Шумарство
  • дипломирани инжењер технологија дрвета – студенти који су завршили студијски програм Технологије дрвета нa одсеку за Технологије дрвета
  • дипломирани инжењер пејзажне архитектуре – студенти који су завршили студијски програм Пејзажна архитектура
  • дипломирани инжењер шумарства – студенти који су завршили студијски програм Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса.