+

COST Akcija FP1403

27/03/17

  

COST FPS Action FP1403 – Non-native tree species for european forests – experiences, risks and opportunities (NNEXT)  COST Akcija FP1403

Трајање: 4 године
Почетак: 21.11.2014.
Крај: 20.11.2018.
Конзорцијум: 34 земаља учесница из Европе, као и 4 земље ван европског континента (САД, Канада, Нови Зеланд, Кина).

Координатор пројекта: COST (http://www.cost.eu/COST_Actions/fps/FP1403?management)

Газдовање алохтоним врстама дрвећа има традицију у свим регионима Европе. Данас je продукција биомасе и разградња угљеника веома актуелна, као и питање да ли алохтоне врсте могу утицати и на који начин на адаптибилну способност шума као и на дугорочне промене климе. Да би се детерминисао потпуни потенцијал, идентификовали ризици и изазови потребна је изградња платформе за комуникацију у области проучавања алохтоних (унетих) врста дрвећа. Број таквих врста у Европи је велики. Брзорастуће алохтоне врсте су нарочито значајне за Европу и то: Picea sitchensis, Pseudotsuga menziesii, Abies grandis, Pinus contorta, Eucaliptys sp, Robinia pseudoacacia, Quercus rubra, Ailanhus altissima. Производња дрвета из састојина у којима је присутна ова врста има значаја нарочито у грађевинском сектору, сектору прераде дрвета и сл. Њихов економско-еколошки значај је неоспоран.

Тренутно су информације о алохтоним врстама у Европи недовољне и доступне углавном на регионалном нивоу. Ова фрагментација знања илуструје у исто време платформу знања коју је потребно реализовати посебно у областима: теоретске позиције, алтернативних мултифункционалних стратегија гајења шума, конзервације и биодиверзитета ових врста. Овакве информације је стога потребно синтетизовати и представити широј јавности: еколошким групама, дрвнопрерађивачкој индустрији, политичарима, доносиоцима одлука.

Тренутно је 5,2% укупне површине под шумама у Европи прекривено алохтоним врстама. Најраспрострањеније врсте су: Picea sitchensis, Populus sp. и њихови хибриди, Robinia pseudoacacia, Quercus rubra, итд.

Главни циљ ове акције је да се изгради платформа за пренос знања где истраживачи могу да проуче различите аспекте алохтоних врста у европским шумским екосистемима, с обзиром на, моделе управљања шумама, процену еколошких и економских ризика, и на основу тога способност да се изврши процена стратегије адаптације на климатске промене. Од посебног значаја је пренос знања на истраживаче у раној фази истраживања.

Акција COST FP1403 имаће следеће задатке у научном смислу:

  • ПРИКУПЉАЊЕ, ОБРАДА И УСКЛАЂИВАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ИНФОРМАЦИЈА О АЛОХТОНИМ ВРСТАМА И ЊИХОВА ДИСТРИБУЦИЈА У ЕВРОПИ.
  • ПРОЦЕНА И УВОЂЕЊЕ ПУТЕВА ДИСТРИБУЦИЈЕ (УКЉУЧУЈУЋИ ГЕОГРАФСКО ПОРЕКЛО) АЛОХТОНИХ ВРСТА.
  • ПРИКУПЉАЊЕ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИЈА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УЗГОЈНЕ МЕРЕ И ПРОЦЕДУРЕ У ЕВРОПИ (прираст, мултифункционалну улогу алохтоних врста, моделовање, продукцију биомасе, профитабилност алохтоних врста дрвећа на тржишту, и сл.).
  • ИДЕНТИФИКОВАЊЕ ЕКОЛОШКОГ РИЗИКА ЗА АУТОХТОНЕ ВРСТЕ ДРВЕЋА (патогени, инсекти, потенцијално ширење у Европи, и сл.).

Резултати истраживања у оквиру акције имаће практичан значај јер ће омогућити трансфер знања, како унутар групе, тако и трансфер знања у организован у облику различитих видова обуке, креирања специфичног веб-сајта и мета базе података, где ће бити доступни радови, књиге и остали елементи који су производ ове акције. Формирање базе података која се бави различитим аспектима проучавања алохтоних врста дрвећа и бити доступна свим интересним групама, као и концептуална база података. Извештај рада свих група у сфери газдовања шумама биће представљен и у облику процене економско-еколошких уноса).       

Рад ће бити организован у 6 кључних активности:

  • састанци раних група
  • летње школе
  • STSM’s
  • различите активности (научни радови, књиге, публикација, сајт, конференција)
  • радна група о напретку рада у оквиру земаља
  • МK активности.

У пројекту је присутан интердисциплинарни приступ (еколози, узгајивачи, заштитари, економисти и сл.). Циљне групе су: научници, запослени у области заштите природе, биодиверзитета, еколози, власници расадника, невладине организације и сви заинтересовани за одрживо газдовање шумама. Радне групе у оквиру пројекта се односе на:
1. Мониторинг стања – подаци инвентуре, хармонизовање истих, мапе,
2. Дистрибуцију и стање алохтоних врста – текуће стање, плантаже, прирпдна регенерација, очување врста.
3. Гајење шума – карактеристике прираста, економски и социјални аспекти, модели газдовања, .
4. Ризици – еколошки ризици, ефекти на биодиверзитет,
Као један од циљева научно-истраживачког рада у оквиру акције COST FP1403 поставља се и проширивање знања о алохтоним врстама, у свим дисциплинама шумарског сектора.

За више информација посетите Web-сајтове:
http://www.cost.eu/COST_Actions/fps/FP1403?
http://nnext.boku.ac.at/