+

COST FPS Action FP1203

27/03/17

COST FPS Action FP1203 – European non-wood forest products (NWFPs) network COST Akcija FP1203

Трајање
4 године

Почетак
09.04.2013

Крај
08.04.2017.

Конзорцијум
28 земаља учесница из Европе, као и 9 земаља ван европског континента (Maroko, SAD, Tunis, Čile, Novi Zeland, itd.).

Универзитет  у  Београду – Шумарски факултет је учесник пројекта  COST FPS Action FP1203.

Кординатор пројекта
COST (http://www.cost.eu/about_cost)

Акција COST FP1203 има следеће задатке у научном смислу:

  • ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ЕКОЛОГИЈА ПОСТОЈЕЋИХ НЕДРВНИХ ШУМСКИХ ПРОИЗВОДА У ЕВРОПИ. Задатак ове групе је да прикаже податке о стању НДШП-а по врстама и регионима у Европи. Посебан значај би био посвећен комерцијалним врстама, у различитим агро еколошким зонама. Сврха је анализирање различитих студија о еко-физиолошкој распрострањености врста и њиховом утицају на промену климе, као и формирање базе података и креирање протокола за правилно сакупљање НДШП-а. База података би била доступна свим заинтересованим корисницима.
  • МОДЕЛОВАЊЕ НДШП У ЕВРОПИ. Да се усагласе подаци о распрострањености НДШП и формирају различити модели према приоритетима (еколошки, економски, социјални и сл.). Да се проучи реална методологија обзиром на различитост НДШП-а и да се утврди протокол као елеменат стратегије која се односи на НДШП у Европи. Формирање овакве базе модела има практичан значај, јер се идентификују недостаци и промовише интензивнија сарадња међу учесницима.
  • ИДЕНТИФИКОВАЊЕ УПРАВЉАЧКИХ МОДЕЛА КОЈИ СЕ КОРИСТЕ ЗА НДШП У ЕВРОПИ. Преглед садашњег стања као и вредновање различитих метода газдовања у смислу НДШП, као елемента мултифункционалног управљања. Реализовање истраживања у смислу производње дрвета која се може успешно комбиновати са НДШП. На тај начин ће се пратити и оптимизовати оваква производња. Приказати дуготрајне могуће елементе значајне за европску привреду као и предвиђање елемената значајних за идентификовање модела комбиновања екосистемских услуга НДШП у специфичним социо-економским окружењима. Како би се стандардизовале и униформисале акције везане за НДШП у овој фази се дају инструкције који су то начини унапређења стања НДШП-а у смислу газдовања истим. Сходно диверзитету НДШП-а биће креирана упутства за најзначајније врсте НДШП у Европи. Прављење упитника за добијање информација о процесима у оквиру акције COST Action FP1203 на годишњем нивоу. Слање информација свим заинтересованим странама о новим сазнањима о истраживању. Проналажење оптималних начина за комуникацију за аудијенцијом.
  • ЕКОНОМСКИ, МАРКЕТИНШКИ И УПРАВЉАЧКИ ЕЛЕМЕНТИ НДШП. У оквиру ове радне групе биће анализирани одабрани национални и регионални модели где ће посебан пажња бити посвећена тржишту и економској природи НДШП-а, као и ланцу стварања вредности, елементима хоризонталне и вертикалне интеграције, сегментацији тржишта и елементима маркетинг микса. Такође у оквиру ове групе биће анализирана и законска регулатива која се тиче НДШП-а. Компаративна анализа даће резултате по питању одрживог управљања НДШП у Европи.
    Резултати истраживања у оквиру акције имаће практичан значај јер ће омогућити трансфер знања, како унутар групе, тако и трансфер знања у организован у облику различитих видова обуке, креирања специфичног веб-сајта, где ће бити доступни радови, књиге и остали елементи који су производ ове акције. Формирање базе података која се бави различитим аспектима НДШП-а и бити доступна свим интересним групама. Планира се реализовање конференције о НДШП на европском нивоу, писање научних радова и књиге “Sustainable management of European non-wood forest products” која ће објединити све резултате на тему НДШП-а у Европи.

Рад је организован у 4 радне групе:
•    WG1 (радна група 1). Гљиве и тартуфи
•    WG2 (радна група 2). Производи од дрвета (плодови, кора и сл.)
•    WG3 (радна група 3). Шумско воће, лековито биље
•    WG4 (радна група 4). Дивљач и мед.

За више информација посетите веб-сајтове:

http://www.cost.eu/domains_actions/fps/Actions/FP1203?management
http://www.nwfps.eu/