+

HORIZONT 2020 – POnTE Projekat

27/03/17

HORIZON 2020 Pest Organisms Threatening Europe P O n T E

 Projekat HORIZON 2020 Pest Organisms Threatening Europe P O n T E broj 635646 je usmeren ka smanjenju rizika od unošenja i širenja invazivnih patogena, koje ugrožavaju poljoprivredu i šumarstvo u Evropi. Projekat je počeo sa realizacijom 01.11.2015. godine. Trajanje projekta je 4 godine. Ciljne grupe bolesti  koje se proučavaju su: 1. Xylella fastidiosa i njeni vektori u maslinjacima, vinogradima, plantažama citrusa, na ukrasnim i hortikulturnim biljkama, drveću u urbanim oblastima, koje imaju velik socio-ekonomski značaj; 2. Candidatus Liberibacter solanacearum i njegovi vektori, koji utiču na propadanje poljoprivrednih useva kao što su: krompir, paradajz i šargarepa; 3. Hymenoscyphus fraxineus (anomorph Chalara fraxinea) i Phytophtora spp., koje ugrožavaju zdravstveno stanje u šumskim ekosistemima, kulturama i rasadnicima.
         

Proučavane štetočine, njihovi vektori i domaćini se u okviru P O n T E projekta istražuju korišćenjem inovativnih pristupa (NGS, transcriptomics). Nadzor bolesti i epidemiologija koja se trenutno sprovodi proizvešće poboljšane protokole i daljinsku detekciju. Inovativni integralno zaštita bilja (IPM) će uključiti studije mikrobioma koji razvijaju održiva rešenja na nivou Evrope i zakonodavnim sistemom koji se odnosi na zdravstveno stanje biljaka. Nova znanja stečena tokom trajanja P O n T E projekta biće korisna nauci i praksi i to u smislu prevencije i upravljanja: a) procenom rizika od štetočina u svim oblastima; b) sprečavanjem prodora i razvoja, kao i nadzor i rano otkrivanje invazivnih patogena (dijagnostički kompleti – diagnostic kits, laboratorije na čipu – lab-on-chip, novi biomarkeri – new biomarkers); c) ublažavanjem širenja i redukovanjem socio-ekonomskog uticaja; d) IPM baziran na otpornosti na bolesti, seme bez prisustva bolesti, ekološki i fizički tretmani i sl.; e) podrška zasnovana na politikama odlučivanja u okviru EU. Predlog podstiče i promoviše višeakterski pristup i transnacionalno istraživanje između 25 partnera gde su u prvom planu istraživanja iz oblasti zaštite bilja, agroinženjeringa i ekonomije. To podrazumeva uključenje aktera iz oblasti industrije, malih i srednjih preduzeća, koji razvijaju dijagnostičke komplete i usluge, kompanije vezane za agrohemiju i semenarstvo, i ostale interesne grupe. Krajnji korisnici će učestvovati u razvoju projekta i to praktičnom primenom dobijenih rešenja, koja su rezultat naučnih istraživanja i na taj način rešiti deo ozbiljnih problema koji se odnose na nastajanje bolesti.

Lista korisnika HORIZON 2020 Pest Organisms Threatening Europe P O n T E projekta obuhvata eminentne naučnike iz oblasti poljoprivrede i šumarstva iz 25 institucija:

Svaki od ciljeva projekta primenjuje nove tehnike i inovacione naučne modele, pri čemu specifični ciljevi pokrivaju ciljne sisteme patogena objedinjujući multidisciplinarnost u istraživanjim, a sve u skladu sa potrebama krajnjih korisnika.

Glavni očekivani rezultati istraživanja mogu biti svrstani u nekoliko grupa: otkrivanje biomolekula koji mogu biti patentirani, proizvedeni, formulisani i primenjeni kako bi se sprečila ili umanjila kolonizacija domaćina; hemijska jedinjenja koja sprečavaju vektore (spittlebug, sharpshooters ili psilide) koji šire Xf ili CaLsol; izbor tolerantnih ili otpornih sorti; otkrivanje endofitih bakterija koje mogu biti zaštita od istraživanih patogena; razvoj ranog otkrivanja patogena koji se mogu primeniti na ulazu pri izolaciji patogena i štetočina; otkrivanje optimalnog biološkog sredstva za kontrolu vektora ; regulatorna ispitivanja semena useva koji su osetljivi na proučavane patogene; razvoj sistema upravljanja u okviru zaštite poljoprivrednih i šumskih ekosistema, kako bi se ublažile dalje posledice širenja i razvoja ovih invazivnih bolesti.

P O n T E je orijentisan ka aktivnostima vezanim za genetiku, biologiju, epidemiologiju, vektorski ekologiju i ekonomski uticaj navedenih patogena, koja ugrožavaju useve i prirodne pejzaže u Evropi. Univerzitet u Beogradu (Poljoprivredni i Šumarski fakulteti) su učesnici ovog konzorcijuma.

Više informacija o projektu se može naći na: http://www.ponteproject.eu/