+

23.04.2018 Javna nabavka male vrednosti usluga broj 15/2018 radi zaklljučenja okvirnog sporazuma sa dva ponuđača na dve godine podeljenu u 3 partije „Servisiranje, radnih mašina i vozila za Šumarskoi fakultet“

23/10/18

JAVNI POZIV [pdf]

KONKURSNA DOKUMENTACIJA [pdf]

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma [pdf]

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu [pdf]