+

Branislava Mihajlović

Saradnik u visokom obrazovanju
Telefon: +381 (11) 3053 875
E-mail: branislava.mihajlovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: Laboratorija za monitoring kvaliteta zemljišta
Konsultacije:

Branislava Mihajlović je rođena 10. septembra 1973. godine u Beogradu. Osnovne studije upisala je školske 1992/1993. na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Diplomirala je 1999. godine na Odseku za zaštitu od erozije sa prosečnom ocenom tokom studija je 8,74.
U periodu od 1. 10. 2001. godine do 31. 12. 2007. godine, bila je angažovana na poslovima ispomoći pri održavanju vežbi i kolokvijuma na nastavnom predmetu Šumska hidrologija. Od 1. 1. 2008. godine radi na mestu laboranta u Laboratoriji za monitoring kvaliteta zemljišta, na poslovima pripreme uzoraka zemljišta i merenja koncentracije elemenata u zemljištu na AAS aparatu.