+

Udžbenici i formulari

Formulari:

Semestralni list 50.00
Uverenje 50.00
Uput za prikupljanje podataka 20.00
Dostava diplomskog rada 50.00
Prijava za studentski dom 50.00
Prijava teme diplomskog rada 50.00
Ispitna prijava 20.00
Uverenje 3 15.00
Prijavni list 100.00
Molba 50.00
Grupna ispitna prijava 30.00
Indeks 750.00
Uverenje master 50.00
Uverenje doktorat 50.00
Uverenje za specijalističke 50.00
Obrazac 1 – zahtev 1 100.00
Obrazac 2 – zahtev 2 100.00
Obrazac A 50.00
Obrazac B 50.00
Žalbe 50.00
ŠV-20 100.00

 

Udžbenici:

Mašine i alati za obradu drveta 1 925.00
Mašine i alati za obradu drveta 2 1140.00
Dendometrija 2000.00
Ekskurziona flora šuma Srbije 1500.00
Šumarska politika Srbije 500.00
Šumarska politika (za firme) 1000.00
Pedologija 710.00
PROCEEDING – zbornik radova 950.00
Iverice vlaknatice – zbirka zadataka 220.00
Bujični tokovi i erozija 1125.00
Petrografija sa geologijom kore raspadanja 800.00
Ekonomika šumarstva 1050.00
Šumarska entomologija 3000.00
Biologija za polaganje prijemnog ispita – šumarstvo 870.00
Kako da započnete sopstveni biznis 850.00
Tipologija šuma 860.00
Engleski 475.00
Geodezija 870.00
Ekonomika – praktikum 860.00
Praktikum iz hidrogeologije sa geomorfologijom 1000.00
Mašine i alati 3 – rektorat 400.00
Šumarska fitofarmacija – studenti 1300.00
Šumarska fitofarmacija – firme 4000.00
Konzervacija i usmereno korišćenje šumskih genetičkih resursa 930.00
Fizika za polaganje prijemnog ispita 540.00
Matematika za polaganje prijemnog ispita 960.00
Svojstva drveta 1325.00
Biologija za polaganje prijemnog ispita (Pejzažna arhitektura i ekološki inženjering) 935.00
Tehnologija proizvodnje ukrasnih sadnica 1420.00
Praktikum iz Ekonomike šumarstva 1000.00
Šimarska Fitopatologija 2635.00
Petrografija sa geologijom u šumarstvu 1490.00
Furniri i slojevite ploče 2370.00
Prerada drveta na pilanama 2280.00
Lab. Geotehnička istraživanja 1690.00
Vodič za studente 425.00
Organizacija proizvodnje 1075.00
Tehnička mehanika – statika i otpornost 395.00
Šumarska genetika sa opl. Biljaka – zbirka zadataka 700.00
Hidrologija bujičnih tokova 1200.00
Mehanizacija u protiverozionim radovima 1295.00
Hemija sa radnom sveskom 890.00
Zbirka zadataka iz matematike 1062.00
Praktikum iz Pedologije – šumarstvo 940.00
Tehnička mehanika – kinematika 468.00
Praktikum iz Pedologije – pejzažna 420.00
Botanika sa praktikumom 975.00
Trgovina i marketing – studenti 2670.00
Praktikum iz Pedologije – firme 3000.00
Praktikum iz Osnova mašinstva 700.00
Praktikum iz Genetike sa opl. Biljaka 940.00
Predavanja iz fizike 660.00
Finalna prerada drveta 1560.00
Podizanje i nenjgovanje zelenih površina 1875.00
Savremeni protiverozioni materijali (skripta) 330.00
Praktikum iz Lovstva 1835.00
Planiranje gazdovanja šumama 1640.00
Praktikum iz Tipologije šuma 1280.00
Projektovanje preduzeća za preradu drveta 1315.00
Višejezički dendrološki rečnik 354.00
Hidrologija 118.00
Šumarska geografija 177.00
Praktikum Tehnička mehanika 230.00
Bukva u Srbiji 3000.00
Nemački jezik 118.00
Zbirka zadataka Bujični tokovi 118.00
Trgovina – marketing 177.00
Kultura tkiva 118.00
Šumarska ekoklimatologija 830.00
Engleski jezik (šumarstvo) 1835.00
Praktikum iz Melioracije zemljišta 1310.00
Hidrogeologija sa geomorfologijom 2500.00
Praktikum iz Semenarstva 1235.00
Priručnik za polaganje prijemnog ispita iz Matematike 950.00
Priručnik za polaganje prijemnog ispita iz Biologije (šumarstvo) 870.00
Praktikum iz hidrogeologije sa geomorfologijom 1000.00
Praktikum iz Ekonomike šumarstva 1000.00
Šumska ekoklimatologija 830.00
Praktikum iz petrografije 1345.00
Praktikum iz Mehanizacije u šumarstvu 845.00
Prostor i oblik (za polaganje prijemnog ispita) 356.00
Istorija vrtne umetnosti 2325.00
Konstrukcije nameštaja i proizvoda od drveta 1280.00
Truležnice korena i pridanaka 920.00
Praktikum iz Hidrotermičke obrade drveta 900.00
Praktikum iz Bolesti ukrasnih biljaka 1125.00
Nedrvni šumski proizvodi 1585.00
Praktikum iz pedologije (šumarstvo) 940.00
Praktikum iz bolesti ukrasnih biljaka 1125.00
Praktikum Rast i proizvodnost šuma 1030.00
Praktikum iz dendrologije 1070.00
Dendrologija 3600.00
Praktikum iz gajenja šuma 2 720.00
Praktikum iz ekonomike zaštite prirodnih resursa 780.00
Cvećerstvo 2130.00
Ruski jezik 1400.00
Ispitni zadaci iz matematike 950.00
Svojstva drveta – Zbirka zadataka 1100.00
Projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta – realizacije 1680.00