+

Uputstvo za autore

Glasnik Šumarskog fakulteta objavljuje pregledne i orginalne naučne radove iz oblasti Šumarstva i zaštite prirode, Tehnologije drveta, Pejzaѕne arhitekture i hortikulture i Ekološkog inženjeringa u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa.

Časopis objavljuje dva broja godišnje (JUN i DECEMBAR). Predaja radova za časopis u JUNU je do 15. aprila tekuće godine, a predaja radova za časopis u DECEMBRU je do 15. oktobra tekuće godine.

Radovi se predaju na srpskom ili na engleskom jeziku:

Ako se radovi predaju i štampaju na SRPSKOM JEZIKU (ćiriličnom pismu), izvod, ključne reči, naslovi tabela, grafikona, slika, shema i sl navode se dvojezično-prvo na srpskom, a ispod toga na engleskom jeziku.

Ako se radovi predaju i štampaju na ENGLESKOM JEZIKU, izvod, ključne reči, naslovi tabela, grafikona, slika, shema i sl navode se dvojezično-prvo na engleskom, a ispod toga na srpskom jeziku. (za autore kojima srpski nije maternji jezik samo na engleskom jeziku).

Pregledni rad je celoviti prikaz nekog naučnog problema ili područja istraživanja, na osnovu već objavljenih naučnih radova, koji sadrže originalne analize, sinteze i predloge za dalja istraživanja, a zasniva se na drugim, prethodno objavljenim, člancima (daje informacije o određenoj temi iz različitih pisanih publikacija). Pregledni rad treba da sadrži najmanje 10 autocitata po autoru.

Zaglavlje – U gornjem levom uglu piše se ime autora, zvanje i institucije u kojoj rade, kao i E-mail adresa autora za korepsodenciju sa Uredništvom.

Naslov – Naslov treba da bude kratak, jasan i da izrazi suštinu rada ne koristeći skraćenice (sem izuzetno, npr. pH i sl.) i kurzive, takođe ne navoditi nazive vrsta i na srpskom i na latinskom jeziku.

Apstrakt – Treba što konciznije izraziti oblast, predmet i ostvarene rezultate istraživanja, a obim ne treba da pređe 150 reči.

Ključne reči – Obavezno navesti ključne reči (naziv ispitivane vrste, supstance, lokalitet, pojmove rezultata i slično), a njihov broj ne treba da bude veći od 5.

Tekst – Osnovna poglavlja rada su UVOD, MATERIJAL I METODE RADA, REZULTATI, DISKUSIJA, ZAKLJUČCI. U uvodu se daju osnovne smernice rada (predmet, cilj i svrha)  Materijal i metode su deo u kome se opisuju primenjene metode i tehnike. U poglavlju rezultati iznose se podaci dobijeni ispitivanjima na koje se rad odnosi, a u diskusiji autor svoja istraživanja dovodi u vezu sa već postignutim rezultatima u datoj oblasti odnosno sa predmetom rada, mogućnostima za dalja istraživanja, otkriva teoretske i praktične implikacije svojih otkrića i ukazuje na nedovoljno ispitane aspekte i tvrdnje koje zahtevaju dodatna ispitivanja. U zaključku se taksativno iznose rezultati istraživanja, tvrdnje zasnovane na dobijenim rezultatima, stavovi, preporuke i slično.

Tabele i grafikoni – Tabele i grafikoni treba bitno da doprinesu boljem razumevanju i interpretaciji rezultata rada. Iste podatke ne prikazivati na oba načina. U tabelama ne koristiti deto. Grafikone raditi u Excel-u i sa podacima za njihovu izradu priložiti ih uz tekst rada kao posebne fajlove (grafikon 1.xls; grafikon 2. xls i td.). U tekstu rada označiti poziciju grafikona. Ako se rad štampa na srpskom jeziku, naslovi grafikona i tabela se moraju navoditi dvojezično (srpski-engleski), a ako se rad štampa na engleskom jeziku dvojezično (engleski-srpski, odnosno samo engleski za autore kojima srpski nije maternji jezik).

Fotografije i crteži – Treba da predstavljaju karakterističan detalj, pojavu i slično. Fotografije i crteži moraju da budu kontrastni i oštri. Nejasne i mutne fotografije neće biti štampane. Fotografije se prilažu u nekom od standardnih formata (BMP, TIF, JPG, GIF ili PSD), u rezoluciji najmanje 300X300 dpi (poželjno 600X600 dpi), a u razmeri 1:1, Ako je rezolucija manja od 300X300 dpi, fotografije se neće prihvatiti za štampu, kao i u slučaju da su date u okviru datoteke samog dokumenta (u okviru datoteke u Word-u). Pošto ovi zahtevi obično rezultiraju velikim fajlovima, orginalne fotografije priložiti zajedno sa radom kao posebne datoteke (slika 1., slika 2., itd; crtež 1., crtež 2., itd), što obezbeđuje pstizanje većeg kvaliteta kod pripreme za štampu. U tekstu rada označiti poziciju slika i crteža. Crteži se mogu dostaviti u formatima DXF, DWG, CDR, WMF, EPS ili AI. Ako se rad štampa na srpskom jeziku, naslovi slika i crteža se moraju navoditi dvojezično (srpski-engleski), a ako se rad štampa na engleskom jeziku dvojezično (engleski-srpski, odnosno samo engleski za autore kojima srpski nije maternji jezik).

Ukoliko rad ima više autora, pre spiska korišćene litetarure, navesti doprinos svakog autora (npr. prikupljanje podataka, obrada i analiza podataka, pisanje teksta itd.) 

 Literatura – U literaturi se daju samo reference navedene u tekstu. Citiranje neobjavljenih radova moguće je samo u tekstu kao lična komunikacija ili neobjavljeni podaci. Nije neophodno dodavanje razmaka između slova prilikom navoda literaturnih izvora u tekstu. Svi izvori, kako u tekstu tako i u spisku referenci, navode se latinicom, po abecednom redu, na sledeći način:

[prezime] [prvo slovo imena]. (godina izdanja): [naslov rada], [naziv časopisa ili knjige], [izdavač], [mesto izdanja] [(broj strane od-do)].

Primeri:

Članak u časopisu:

Nedeljković J., Poduška Z., Krgović D., Nonić D. (2021): Saradnja i poslovno povezivanje malih i srednjih preduzeća u šumarstvu i drvnoj industriji na Južnokučajskom šumskom području, Glasnik Šumarskog fakulteta (123), Univerzitet u Beogradu-Šumarski fakultet, Beograd, (111-144)

U tekstu:

(Nedeljković et al., 2021)

Monografska publikacija:

Bobinac M. (2011): Ekologija i obnova higrofilnih lužnjakovih šuma Ravnog Srema, Hrvatski šumarski institut, Institut za Šumarstvo Beograd, Zagreb

U tekstu:

(Bobinac, 2011)

Poglavlje u knjizi ili u zborniku radova sa konferencije:

Pantic D., Medarevic M., Borota D. (2016): National Forest Inventories Reports-Serbia, In: Vidal et al. (Eds.), National Forest Inventories–Assessment of wood availability and use, Springer, Cham., (709-730)

U tekstu:

(Pantić et al., 2016)

Izvore bez autora:

Sortirati ih prema prvom slovu naslova rada, tako da je ispred naslova samo godina izdanja. Ako ima više izvora bez autora, ali iz iste godine, onda iza godine staviti kosu crtu i slovo koje izvor ima po abecednom redosledu izvora iz date godine. Npr. (2022/a), (2022/b) itd.
(2021): Posebna osnova gazdovanja šumama za GJ. “Crna reka“, Univerzitet u Beogradu-Šumarski fakultet, Beograd

U tekstu:

(2021)

Veb stanica:

Chicago/Turabian Style. The Writing Center at the University of North Carolina at Chapel Hill, from:http://www.unc.edu/depts/wcweb/handouts/chicago.html.(accessed/pristupljeno 15.05.2008. god.).

U tekstu:

(2008)

U spisku korišćene literature poželjno je da autori daju DOI broj za one reference za koje on postoji.

Matematičke formule – Rade se u editoru formula u Word-u ili MathType-u. Formule pisati po matematičkoj notaciji. Npr. dosledno stavljati znak “puta” (.) gde god je to neophodno [treba a.(m.k-v), a ne a(mk-v) ili ax(mk-v)]. Potrebno je povesti računa i da se indeksi (Xy) i eksponenti (Xy) stave kako treba da ne bi došlo do grešaka u formulama.

Ostale napomene

Radovi se recenziraju, recenzenti određuju kategoriju rada, a recenzente određuje Glavni urednik.

Redakciji dostaviti radove (tekst i prateće fajlove) u elektronskom obliku, u prethodno navedenim formatima fajlova za tekst, odnosno grafikone, slike i crteže, kao i potpisanu i skeniranu i izjavu o originalnosti rada, da rad prethodno nije publikovan niti da se razmatra njegovo publikovanje u drugom časopisu, na e-mail: glasnik@sfb.bg.ac.rs

Tip slova Calibri, veličina 12 pt.

Merne jedinice izražavati u Internacionalnom sistemu jedinica (SI).

Vrednosti od 1-9 se mogu izraziti slovno, ostale brojeve izražavati isključivo numerički.
Koristiti uobičajene skraćenice, a ostale se daju uz pun naziv prilikom prvog pominjanja u tekstu, a posle može samo skraćenica. Ovo treba umereno koristiti, samo u slučajevima čestog ponavljanja nekog pojma složenog od više reči u celom priloženom tekstu..

Poštujući gore navedena pravila ubrzaćete objavljivanje svog rada i doprineti kvalitetu časopisa.

                                                                              UREDNIŠTVO GLASNIKA ŠUMARSKOG FAKULTETA