+

Aleksandar Baumgertel

Istraživač saradnik
Telefon:
E-mail: aleksandar.baumgertel@sfb.bg.ac.rs

Suzana Gavrilović

Istraživač saradnik
Telefon: +381 (11) 3053 913
E-mail: suzana.gavrilovic@sfb.bg.ac.rs

Čepić Slavica

Istraživač saradnik
Telefon:
E-mail: slavica.cepic@sfb.bg.ac.rs