+

Ivana Stojiljković

Asistent
Telefon: +381 (11) 3053 893
E-mail: ivana.stojiljkovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 141
Konsultacije: ponedeljak, 11‒12 časova; utorak, 10‒11časova

MSc Ivana Stojiljković je rođena 16. 7. 1984. godine u Leskovcu, gde je završila osnovnu školu i Medicinsku školu ‒ smer Farmaceutski tehničar. Diplomirala je na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Katedri za organsku hemiju, sa temom „Sinteza zaštićenih fuleropirolidina”. Na istom fakultetu, na Katedri za primenjenu hemiju, završila je master studije sa temom „Organo-geohemijske karakteristike pirolizata sedimentnih stena iz Aleksinačkog basena (ležište Dubrava)”. Trenutno je na doktorskim studijama na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
2011‒2015. angažovana na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, broj 172035, Racionalni dizajn i sinteza biološki aktivnih i koordinacionih jedinjenja i funkcionalnih materijala, relevantnih u (bio)nanotehnologiji, kao istraživač‑pripravnik.
Od 2014. je saradnik na projektu: „Razvoj novih tehnologija proizvodnje poliola različitih
svojstava iz otpadne polietilentereftalne ambalaže i alkidnih, poliestarskih i
poliuretanskih proizvoda baziranih na tim poliolima, IV faza, Tehnološko-metalurški fakultet i grad Beograd, Gradska uprava grada Beograda, 4011-112/12-V-01.
Član je Srpskog hemijskog društva i tima za promotivne aktivnosti Šumarskog fakulteta.
Aktivna je u udruženju Obrazovni forum.

Uža naučna oblast

Hemija

Oblast istraživanja

Organska hemija; računarska hemija; nanotehnologija.

Angažovanje u nastavi

Hemija

Odabrani naučni radovi

⦁ Milutin M.Milosavljević, Ivan M. Vukićević, Veis Šerifi, Jasmina S. Markovski, Ivana Stojiljković, Dušan Ž. Mijin, Aleksandar D. Marinković, „Optimization of the synthesis of N-alkyl and N,N-dialkyl thioureas from waste water containing ammonium thiocyanate“ Chem. Ind. Chem. Eng. Q. 21 (4) 501−510 (2015).
http://www.doiserbia.nb.rs/Article.aspx?id=1451-93721500006M

⦁ Jelena D. Rusmirović, Aleksandra R. Božić, Marina Stamenović, Pavle Spasojević, Milica Rančić, Ivana Stojiljković, Aleksandar D. Marinković „Alkyd nanocomposite coatings based on waste pet glicolyzates and modified silica nanoparticles“ Zaštita materijala 57 (2015) 1, 47‒54, doi:10.5937/ZasMat1601047R.
http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0351-9465/2016/0351-94651601047R.pdf