+

Postupak predaje izrađenog specijalističkog rada

Kandidat predaje 4 primeraka izrađenog specijalističkog rada i elektronsku verziju na CD-u ( 1 primerak) sa propratnim aktom u 2 primerka.

Napomena: elektronska verzija mora biti u PDF formatu kao jedan fajl –
Sa predajom specijalističkog rada obavezno je dostaviti i potvrdu službenika iz Biblioteke fakulteta da ste vratili literaturu

Napomena: Odlukom NNV Fakulteta odobreno je da kandidat može da preda konačnu verziju specijalističkog rada u spiralnom povezu a nakon usvajanja specijalističkog rada na sednici NNV obavezan je da preda ukoričene primerke u tvrdom povezu.