+

Поступак предаје израђеног специјалистичког рада

Кандидат предаје 4 примерака израђеног специјалистичког рада и електронску верзију на CD-u ( 1 примерак) са пропратним актом у 2 примерка.

Напомена: електронска верзија мора бити у PDF формату као један фајл –
Са предајом специјалистичког рада обавезно је доставити и потврду службеника из Библиотеке факултета да сте вратили литературу

Напомена: Одлуком ННВ Факултета одобрено је да кандидат може да преда коначну верзију специјалистичког рада у спиралном повезу а након усвајања специјалистичког рада на седници ННВ обавезан је да преда укоричене примерке у тврдом повезу.