+

Основне струковне студије

Поред основних академских студија на Факултету је акредитован и студијски програм струковних студија TЕХНОЛОГИЈЕ НАМЕШТАЈА И ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА трају три године, односно 6 семестара и имају 180 ЕСПБ бодова.

У овиру студијског програма студенти слушају и полажу 25 једносеместрaлних предмета на којима се изучавају технолошке и организационо-економске дисциплине од значаја за рад инжењера у дрвној индустрији. Након завршетка ових студија студенти стичу стручни назив струковни инжењер технологија намештаја и производа од дрвета.