+

Vladimir Puđa

Saradnik u visokom obrazovanju
Telefon:
E-mail: vladimir.pudja@sfb.bg.ac.rs
Kabinet:
Konsultacije:

Puđa Vladimir rođen je 1979. godine u Beogradu, gde završava osnovnu školu i gimnaziju. Šumarski fakultet, smer šumarstvo upisuje školske 1998/99 godine, a diplomira 2003. čime stiče zvanje diplomiranog inženjera šumarstva. Diplomske akademske master studije upisuje u školskoj 2008/09 godini, a završava 2010.  godine, kada stiče akademski naziv master inženjer šumarstva.

Na šumarskom fakultetu je zaposlen od 2015. godine, kao revirni inženjer, a zatim kao upravnik u nastavnoj bazi „Majdanpečka domena“. Pre šumarskog fakulteta bio je zaposlen u JP „Šume Srpske“-ŠG „Oštrelj-Drinić“ gde je obavljao poslove projektanta, kontrolora i upravnika radne jedinice u periodu 2004-2014. godine.

Krajem 2020. godine postaje saradnik u visokom obrazovanju na Katedri korišćenja šumskih resursa

Tokom svoje karijere bavio se praktično svim bitnijim poslovima iz domena svog zvanja, počev od doznake i inventure do organizacije rada na korišćenju šuma i tehničkog prijema šumskih puteva.

Ima položen državni stručni ispit u Republici Srbiji i položen stručni ispit u Republici Srpskoj.

Poseduje licencu za obavljanje stručnih poslova u gazdovanju šumama br. 0910 koju izdaje komora inženjera šumarstva Srbije.