+

Završene su aktivnosti na izradi nacionalnog akcionog plana u okviru projekta „Šume u rukama žena”

30/06/22

Jedna od najvažnijih aktivnosti u okviru projekta „Šume u rukama žena” (Interreg Danube project „Forests in women′s hands” – Fem4Forest), bila je izrada Nacionalnog akcionog plana za svaku od 10 zemalja učesnica.

Nacionalni akcioni plan za Srbiju je instrument strateškog planiranja, kojim se definišu ciljevi i mere za ostvarivanje aktivnije uloge žena u sektoru šumarstva i poboljšanje njihove zastupljenosti na tržištu rada.

Članovi projektnog tima Univerziteta u Beogradu – Šumarskog fakulteta, prof. dr Dragan Nonić, prof. dr Mirjana Šijačić-Nikolić, dr Jelena Nedeljković, vanredni profesor i dr Marina Nonić, vanredni profesor, izradili su predlog Nacionalnog akcionog plana za Srbiju, koji sadrži 4 poglavlja:

  1. Uvod;
  2. Okviri Nacionalnog akcionog plana;
  3. Rodna ravnopravnost u sektoru šumarstva u Srbiji;
  4. Akcioni plan.

Ciljevi i mere za njihovo ispunjenje, koji su definisani u okviru ovog Nacionalnog akcionog plana, mogu sa grupisati u 5 ključnih oblasti delovanja:

  1. strateški okvir;
  2. program mentorstva;
  3. umrežavanje;
  4. promocija;
  5. aktivnosti u oblasti univerzitetskog obrazovanja.

U navedenim oblastima je neophodna primena mera za postizanje rodne ravnopravnosti, pa su, s tim u vezi i definisani: ciljevi, mere za njihovo postizanje, odgovornost nosilaca realizacije tih mera, vremenski okvir i indikatori uspešnosti.

Procesu izrade Nacionalnog akcionog plana, prethodila je analiza regulatornih (strateških i zakonodavnih) okvira i učešća žena u sektoru šumarstva u Srbiji, kao i okrugli stolovi (organizovani su on-line u maju 2021. godine, sa 29 učesnika i novembru 2021. godine, sa 21 učesnikom), ankete i intervjui.

U periodu mart-maj 2021. godine prikupljeni su primarni podaci putem on-line anketa sa ženama zaposlenim u sektoru šumarstva i vlasnicama privatnih šuma (mart-april 2021. godine) i sa studentkinjama osnovnih i master studija Odseka za šumarstvo i zaštitu prirode Univerziteta u Beogradu – Šumarskog fakulteta (april-maj 2021. godine). Takođe, deo primarnih podataka je prikupljen i sprovođenjem intervjua sa 13 ispitanika: 9 zaposlenih u sektoru šumarstva i 4 vlasnice privatnih šuma.

Nakon pripreme nacrta Nacionalnog akcionog plana, obavljeni su intervjui sa 6 predstavnica ključnih zainteresovanih strana u sektoru šumarstva iz različitih institucija i organizacija (1 predstavnik javne uprave, 3 predstavnika javnih preduzeća za gazdovanje državnim šumama i 2 predstavnika obrazovnih i naučno-istraživačkih organizacija).

U završnoj fazi izrade predloga Nacionalnog akcionog plana obavljeni su intervjui sa 10 donosilaca odluka iz sektora šumarstva, koji su dali značajan doprinos unapređenju predloženog nacrta dokumenta.

Za realizaciju većine definisanih ciljeva i mera zaduženi su Šumarski fakultet i članovi nacionalnog projektnog tima, a period za njihovu realizaciju je od 2022. do kraja 2024. godine.

Više informacija o aktivnostima na projektu može se dobiti na adresi:

www.interreg-danube.eu/approved-projects/fem4forest

ili od koordinatora projekta, dr Jelene Nedeljković (e-mail: jelena.nedeljkovic@sfb.bg.ac.rs)