+

25.04.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 05/2017 – Дорада и унапређења софтвера и базе података за газдовање шумама у складу са спецификацијом нових функционалности за потребе реализације пројекта- Програм активности за подршку реализацији пројекта „Имплементација иновативног планирања газдовања шумама уз поштовање економских,еколошких и социјалних аспеката у Србији“

25/04/17

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

Рок за достављање понудe је до 05.05.2017. године, до 10:00  часова.
Понуде доставити на адресу: ул.Кнеза Вишеслава бр.1, 11 030 Београд

Јавно отварање понудe обавиће се дана  05.05.2017.године, у 10:30 часова, у просторијама  УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА, У УЛИЦИ КНЕЗА ВИШЕСЛАВА БР.1 У БЕОГРАДУ (у Свечаној сали, у приземљу)

Одлука о додели уговора ЈНМВ 5/2017

Обавештење о закњученом уговору ЈНМВ 5/2017