+

27.03.2017. Јавна набавка добара у отвореном поступку ради закључења Оквирног споразума на две године електрична енергија за потребе потрошачa прикљученог на дистрибутивни систем на адреси: Шумарски факултет, Београд Кнеза Вишеслава бр. 1

27/03/17

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

24.04.2017 ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ [pdf]

Рок за достављање понуда 28.04.2017. до 10,00 часова
Понуде доставити на адресу Шумарски факултет, Београд Кнеза Вишеслава бр. 1

Јавно отварање понуда обавиће се дана 28.04.2017.године у 10,30 часова у просторијама Универзитета у Београду-Шумарски факултет

24.04.2017. Одговор на захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде

24.04.2017. Обавештење о продужењу рока

04.05.2017. Одлука о закључењу оквирног споразума

22.05.2017. Обавештења о закључењу оквирног споразума

15.06.2017 Обавештенје о закљученом уговору