+

29.11.2016 ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА -ШТАМПАЊЕ КЊИГА ЧАСОПИСА И ОСТАЛОГ ШТАМПАНОГ МАТЕРИЈАЛА И СРОДНИХ ПРОИЗВОДА РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА БРОЈ ЈН: 13/2016

29/11/16

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]
06.12.2016 ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ [pdf]

Рок за достављање понудe је  12.12.2016. године, до  10:00  часова.
Понуде доставити на адресу: ул.Кнеза Вишеслава бр.1, 11 030 Београд

Јавно отварање понудe обавиће се дана 12.12.2016 године, у 10:30 часова, у просторијама  УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА, У УЛИЦИ КНЕЗА ВИШЕСЛАВА БР.1 У БЕОГРАДУ У ПРОСТОРИЈАМА БИБЛИОТЕКЕ

06.12.2016. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
06.12.2016. Одговор на захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремњем понуде у поступку јавних набавки мале вредности услуга – бр. 13/2016: ШТАМПАЊЕ КЊИГА ЧАСОПИСА И ОСТАЛОГ ШТАМПАНОГ МАТЕРИЈАЛА И СРОДНИХ ПРОИЗВОДА ради закључења Оквирног споразума
07.12.2016. Одговор на захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремњем понуде у поступку јавних набавки мале вредности услуга – бр. 13/2016: ШТАМПАЊЕ КЊИГА ЧАСОПИСА И ОСТАЛОГ ШТАМПАНОГ МАТЕРИЈАЛА И СРОДНИХ ПРОИЗВОДА ради закључења Оквирног споразума
19.12.2016 Одлука о закључењу оквирног споразума након спроведеног поступка ЈНМБ бр.: 13/2016

– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ НА ОСНОВУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 01-297/2 26.01.2017. Набавка УСЛУГА ШТАМПАЊА КЊИГА ЧАСОПИСА И ОСТАЛОГ ШТАМПАНОГ МАТЕРИЈАЛА И СРОДНИХ ПРОИЗВОДА – САЈНОС

– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ НА ОСНОВУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 01-5911/2 30.12.2016. Набавка УСЛУГА ШТАМПАЊА КЊИГА ЧАСОПИСА И ОСТАЛОГ ШТАМПАНОГ МАТЕРИЈАЛА И СРОДНИХ ПРОИЗВОДА – ПЛАНЕТА ПРИНТ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ 01-5911/2 од 26.12.2016.године ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 13/2016 – ШТАМПАЊЕ КЊИГА ЧАСОПИСА И ОСТАЛОГ ШТАМПАНОГ МАТЕРИЈАЛА И СРОДНИХ ПРОИЗВОДА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ НА ОСНОВУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 01-205/1-2 23.01.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ НА ОСНОВУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 01/205 /3 06.03.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ НА ОСНОВУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 01-4659/2 05.11.2018.