+

Данас 22. маја обележава се Светски дан биодиверзитета

22/05/23

Према евиденцији о заштићеним природним добрима Републике Србије (https://www.zzps.rs/wp/centralni-registar/) укупан број строго заштићених и заштићених врста у Републици Србији је 2649, а заштићена подручја проглашена у складу са Законом о заштити природе обухватају површину од 691443 hа, односно 7,81% територије Републике Србије.

Под заштитом се налази укупно 465  заштићених природних добара: 5 националних паркова, 18 паркова природе, 23 предела, 66 резервата, 6 заштићених станишта, 311 споменика природе као и 36 подручја од културног и историјског значаја. Регистровано је 2649 строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива, од тога строго заштићених дивљих врста има 1784 a заштићених дивљих врста 865.

Током друге фазе Конференције Уједињених Нација о биодиверзитету којa je одржанa у периоду 7-19. децембра 2022. године у Монтреалу (Канада), дефинисан је нацрт Глобалног оквира за биодиверзитет. У нацрту се наводе четири дугорочна циља до 2050. године (Kunming-Montreal 2050 Global Goals) и 23 краткорочна циља до 2030. године (Kunming-Montreal 2030 Global Targets). У складу са предвиђеним циљевима у оквиру одлуке 15/5 (15/5 Monitoring framework for the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework) предложено је 40 главних индикатора (eng. headline indicators) за мерење напретка у постизању циљева (CBD/COP/DEC/15/5).

У циљу даље подршке имплементације Конвенције о биолошкој разноврсности (CBD) (https://www.cbd.int/), Група за посматрање Земље, Мрежа за праћење биодиверзитета (GEO BON) (https://geobon.org/) и Одсек за статистику Уједињених нација, у сарадњи са регионалним комисијама УН-а, теже на стварању униформног глобалног оквира за праћење стања биодиверзитета (GBF). Нови оквир праћења стања биодиверзитета наводи примену даљинске детекције као веома значајног алата на свим нивоима еколошке хијерархије, јер доприноси благовременој, прецизној, и исплативој процени карактеристика и функција током последњих година.