+

Драган Вујичић

Сарадник у високом образовању
Телефон: +381 (11) 3053 808
Е-маил: dragan.vujicic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 149/Б
Консултације: среда, 12‒14 часова

Основну школу завршио у Такову, а средњу математичко-техничког смера у Горњем Милановцу. Завршио основне и магистарске студије пејзажне архитектуре на Шумарском факултету, одбранио магистарски рад 1997. године. Положио стручни испит за област пејзажне архитектуре и 2004. год. стекао лиценцу Одговорног пројектанта за пејзажноархитектонско уређење. Радио је у ЈП „Таковски грм” у Горњем Милановцу 1989‒1990. на пословима пројектовања, изградње и одржавања градског зеленила, као и на уређењу планине Рудник за потребе туризма. Од 1990. год. ради на Шумарском факултету као асистент-приправник, асистент и стручни сарадник, ангажован у реализацији наставе на пројектантским предметима. Коаутор је књиге-уџбеника (2003) „Техника пејзажног пројектовања” заједно са проф. Љ. Вујковић и арх. М. Нећак. Израдио је више од 100 пројеката у области пејзажног уређења. Члан је Удружења пејзажних архитеката Србије (члан Управног одбора 2005‒2013). Члан је Инжењерске коморе Србије и испитивач-ментор за полагање стручних испита у области пејзажне архитектуре од 2007. године.
Добитник је неколико награда:

 • Велика награда Првог урбанистичког салона у Нишу 1991. год. (као члан тима) за студију: „Предлог мреже зелених површина као средства унапређења животне средине и слике града на територији општине Врачар”;
 • Награда III категорије на међународном конкурсу за младе планере „ISoCaRP Award for Urban Ecology” (као члан тима) за рад: „Hope for Belgrade’s River Islands”, 1994;
 • Награда Привредне коморе Београда за магистарски рад у 1997. години;
 • Награда Првог салона пејзажне архитектуре 2005. у категорији пројеката јавних простора за пројекат „Сирми врт”.

Ужа научна област

Пејзажна архитектура и хортикултура

Област истраживања

Теорија форме у пејзажном дизајну; теорија и пракса пејзажноархитектонског пројектовања; отворени простори града; образовање у пејзажној архитектури; законска регулатива у уређењу простора.

Ангажовање у настави

Основне студије

 • Пројектовање вртова
 • Пејзажноархитектонско пројектовање 1
 • Пејзажноархитектонско пројектовање 2

Одабрани научни радови

 • „Стратегије и методе унапређења квалитета окружења у компакт градовима” (уредник Ружица Богдановић), Д. Вујичић – поглавље: „ОЧУВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПРОСТОРА У КОМПАКТ ГРАДУ” (стр.179‒205), Друштво урбаниста Београда и Урбанистички завод. Београд, 1999.
 • Galečić, N., Tomićević-Dubljević, J., Ocokoljić, M., Vujičić, D., Skočajić, D. (2016): QUALITY AND UTILIZATION POTENTIAL OF URBAN PARKS: CASE STUDY TAŠMAJDAN PARK, BELGRADE, SERBIA, „Šumarski list”, Zagreb. ISSN 1846–9140.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=248117
 • Пуача, М., Вујичић, Д., Галечић,Н. (1994): РЕЧНА ОСТРВА БЕОГРАДА – ПЛАНИРАЊЕМ КА ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ, „Ecologica” бр. 3., стр.1-8, Београд.
 • Вујичић, Д. (2005.): ОДНОС ПРОСТОРНЕ ФОРМЕ ОБЈЕКАТА ПЕЈЗАЖНЕ АРХИТЕКТУРЕ И МОРФОЛОГИЈЕ ГРАДА, Зборник „УРБАНИ ДИЗАЈН” (стране 47‒59) са симпозијума одржаног 3-5 новембра 2005, Друштво урбаниста Београда и Урбанистички завод, Београд.
 • Ocokoljić Mirjana, Šijačić-Nikolić Mirjana, Vilotić Dragica, Vujičić Dragan (2012): NEOTENY OF THE EUROPEAN PLANE TREE, Аrchives of Biological Sciences, vol. 64 br. 2, str. 771‒776.
  http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=1&sid=6c24b9fb-a3dc-4f83-a932-951a14950fdf%40sessionmgr4010&hid=4110&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=edselc.2-52.0-84862263949&db=edselc