+

Љубодраг Михајловић

Професор у пензији
Телефон: +381 63 8918 574
Е-маил: ljubodrag.mihajlovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет:
Консултације:

Професор у пензији др Љубодраг Михајловић је рођен 23.10.1946.г. у Београду где је завршио основну школу и гимназију. На Шумарском  факултету у Београду – Одсек за шумарство  дипломирао је 1072.г. Последипломске студије из области Заштите шума − дисциплина Шумарска ентомологија на истом факултету завршио је 1977.г. одбранивши магистарски рад: „Фауна дефолијатора храста из фамилије Tortricidae (Lepidoptera) у Србији“ и докторску дисертацију под насловом  „Најважније врсте савијача (Lepidoptera, Tortricidae) у храстовим шумама Србије и њихови паразити“   1986.г. Године 1974. изабран је у звање асистента приправника,  1978.г. у звање асистента,  1986.г. у звање доцента,  1992 у звање ванредног професора, а 1997.г. у звање редовног професора.

Специјализацију из области таксономије оса из надфамилије Chalcidoidea (Hymenoptera) обавио је у Британском природњачком музеју у Лондону код др Зденек Боучека и у Зоолошком институту Академије наука Русије у St. Petersburgu код  др Владимира Трјапитзина..

Поред наставе на матичном предмету − Шумарска ентомологија, наставу је држао и на предметима Заштита шума и Штеточине украсних биљака. Такође, наставу  је држао и на Шумарском факултету у Бања Луци из предмета Шумарска ентомологија и Заштита шума, као и на  Биолошком факултету у Београду на предмету Заштита животне средине − део о биолошкој борби у шумарству.

На Шумарском факултету био је Шеф Катедре заштите шума у више мандата,  продекан у три мандата и декан у једном мандату.

Проф.др Љубодраг Михајловић је 2008.г. објавио уџбеник Шумарска ентомологија, а 2015.г. друго допуњено издање. Као коаутор објавио је још један уџбеник и три приручника, 6 монографија и са прилогом учествовао у изради 5 монографија других аутора.  Укупно је објавио 209 радова у научним или стручним  домаћим или иностраним часописима, или саопштио на домаћим или иностраним научним скуповима.

Проф.др Љубодраг Михајловић је био ментор при изради 7 докторских дисертација, 11 магистарских теза и великог броја дипломских радова. Такође, био је члан комисија за оцену и одбрану бројних докторских и магистарских теза на Пољопривредном  и Биолошком факултету у Београду и Новом Саду.

Ужа научна област

Шумарска ентомологија, Заштита шума и украсних биљака

Област истраживања

Ентомологија, Заштита шума, Биолошке мере борбе против штетних организама

Одабрани научни радови

  • Lekić, M., Mihajlović, Lj. (1970): Entomofauna Myriophillum spicatum L. (Halorrhagidaceae) kao akvatičnog korova na području Jugoslavije. Arhiv za poljoprivredne nauke, God.XXIII, Sv.82:63-76. Beograd.
  • Mihajlović, Lj. (1978): Prvi prilog poznavanju faune superfamilije Pyraloidea SR Srbije. Zbornik radova o entomofauni Srbije, Knj.II SANU:177-201. Beograd.
  • Bouček, Z., Mihajlović, Lj. (1986): Torymus apiomyiae sp.n. (Hymenoptera: Torymidae), a parasite of Apiomyia bergenstammi (Wacht.) (Diptera: Cecidomyiidae) on pears in Yugoslavia. Bulletin of entomological research, Vol.76, No 3: 447-449. London.
  • Mihajlović, Lj., Krunić, M., Richards, K. (1989): Hyperparasitism of Physocephala vittata (F.) (Diptera, Conopidae) by Habrocytus conopidarum (Bouček) (Hymenoptera, Pteromalidae) a pest of Megachile rotundata (F.) (Hymenoptera, Megachilidae) in Yugoslavia. Journal of Kansas Entomological Society, Vol.62, No 3:418-420.
  • Adamović, Ž., Andjus, Lj., Mihajlović, Lj. (1996): Odonata (Insecta). Crnogorska akademija nauka i umjetnosti. Posebna izdanja, knjiga 32, Odeljenje prirodnih nauka knjiga 18, Fauna Durmitora, sveska 5:43-80. Podgorica.
  • Mihajlović, Lj., Spasić, R., Petanović, R.(1998): Entomofauna and acarofauna of Clematis vitalba L. in Yugoslavia. Acta Entomologica Serbica, Vol.3, No. ½: 139-147. Beograd.
  • Mihajlović, Lj. (2003): Biološko suzbijanje akvatičnih korova upotrebom insekata, Poglavlje 7: 189-199 In: Šovljanski, R., Konstantinović, B., Klokočar-Šmit, Z. Akvatični korovi, suzbijanje i posledice. Str. 254. Novi Sad.
  • Mihajlović, Lj. (2008): Gubar (Lymantria dispar L.)(Lepidoptera, Lymantridae) u Srbiji. Šumarstvo, LX, No 1-2:1-26. Beograd.
  • Mihajlović, Lj. (2008): Šumarska entomologija. Univerzitet u Beogradu & Šumarski fakultet, str. 877. Beograd.
  • Mihajlović, Lj. (2015): Šumarska entomologija. Drugo prerađeno i dopunjeno izdanje. Univerzitet u Beogradu & Šumarski fakultet, str. 925. Beograd.