+

Мирољуб Ђоровић

Професор у пензији
Телефон:
Е-маил:
Кабинет:
Консултације:

Мирољуб Ђоровић је рођен у Краљеву, Србија 16.02.1942. године. Основну школу и гимназију је завршио  у Београду. Шумарски факултет, Одсек за ерозију и мелиорације завршио је 1964. године као први  дипломирани  инжењер за ерозију и бујице на просторимна тадашње Југославије. Магистрирао је 1971. године на Шумарском факултету  у Београду, из областри Шумских мелиорација са темом: „Експериментално утврђивање антиерозионог дејства градона“, а  докторску  дисертацију  под називом: „ Губици земљишног материјала и воде дејством  ерозије с разних типова земљишта у Србији“ одбранио је на Пољопривредном факлултету Универзитета у Београду, на катедри за Педологију. Као студент III годинеe, преко студентске  организације IASTE, боравио је  три месеца на стручној пракси у Шкотској  1963. године. У САД је 1969. године провео два месеца у оквиру рада на међународном пројекту „Истраживање интензитета водне еротије“- Као стипендиста Норвешке, провео је 45 дана у Норвешкој (1973) на специјализацији из области „Савремене методе газдовања у брдско- планинским  сливовима, као фактор режима вода“. У току 1975. године је провео 4 месеца у СР Немачкој на специјализацији под називом „Хидролошка истраживања у брдско-планинским сливовима“ а на основу стипендије добијене од Републичког  завода за науку СР Србије.

1964-1965  Генералштаб ЈНА на радном месту преводиоца за енглески језик.
1965-1977 Институт за шумарство и дрвну индустрију, асистент и научни сарадник у оделењу за Ерозију и бујице.
1977-2005 Шумарски факултет, Катедра за Мелиорације на предмету Мелиорације 
пољопривредног земљишта: 1976 доцент, 1981 ванредни професор, 1988 редовни професор.

У организацији  FAO/EFC, у периоду 1984-1988 био је председник Групе за уређење брдских сливова. У IUFRO организацији , председник и подпреседник Групе за ерозију земљишта, S1-04-04, у периоду 1984-1990. Као експерт FАО организације под четворогодишњим уговором (1998-2002), био је ангажован од стране UNEP, MAP, PAP за научног координатора међународног пројекта„ Мерење и картирање ерозионих процеса приобалне зоне Медитерана“ .

Више пута је био представник Југославије на заседањима IUFRO и FАО организације из области ерозије земљишта

Био је експерт RAMSAR међународне организације за превлажена земљишта под шифром QEL/756 од 1994, са обновом експетског статуса  2003. године.

Био је члан међународних асоцијација: Светско друштво за конзервацију земљишта и вода, Европско друштво за конзервацију  земљишта и вода и више домаћиј научних организација.

Одликован је медаљом УН за допринос светском миру. Због доприноса на међународном плану у области ерозије земљишта, сврстан је у  међународну ABI(USA) едицију „Ко је ко“ у 20. веку из 1998. године. Због међународног доприноса у области конзервације земљишта и вода, сврстан је у Седму едицију „5 000 личности света“ ABI института као и у IBC- Cambridge едицију „2000 истакнутих интелектуалаца у 20. веку.

Такође наведен је у Првој едицији „ Ко је ко на Балкану“ и Ко је ко“ у Србији 1995. године.

Урадио  више од 40 главних пројеката  од којих су многи изведени, више од 70 техничких контрола пројеката. У оквиру научне делатности објавио је око 100 радова код нас и у свету и био руководилац неколико научних пројеката од национачлног значаја.

Ужа научна област

Ерозија и конзервација земљишта и вода

Област истраживања

Конзервација и мелиорације земљишта

Одабрани научни радови

  1. Ђоровић М.(1995): Хоризонтална цевна дренажа.
  2. Вечашевић В., Ђоровић М. (1998): Утицај шумских екосистема на животну средину.
  3. Ђоровић М.(2000): Неке карактеристике  падавина Војводине за потребе наводњавања и одводњавања.
  4. Ђоровић М. (2001): Основе физике земљишта.
  5. Велашевић В., Ђоровић М., Летић Љ.(2002): Еколошки аспект очувања, уређења и заштите вода шумских сливова.
  6. Ђоровић М., Исајев В, Кадовић Р.(2003): Системи антиерозионог пођумљавања и затрављивања.