+

Петар Тодоровић

Професор у пензији
Телефон:
Е-маил: petartod@yahoo.co.uk
Кабинет:
Консултације:

Петар Тодоровић рођен је 1943 године, дипломирао 1968. године на Електротехничком факултету Универзитета у Београду – Одсек за техничку физику, магистрирао 1973. године на заједничком курсу Електротехничког и Природно-математичког факултета (смер Физика јонизованог гаса), и докторирао 1983. године на Технолошко-металуршком факултету, такође Универзитета у Београду. У периоду 1969-1970 ради као истраживач-приправник на Институту за физику СРС. Од 1970. до 1984. године је асистент, а од 1984. до 1985. године доцент на Технолошко-металуршком факултету. У периоду 1985-1994 је ванредни професор, а од 1994. до 2010. редовни професор на Шумарском факултету Универзитета у Београду. П. Тодоровић се наставним радом, сем на Шумарском и Технолошко-металуршком, бавио и на другим факултетима Универзитета у Београду (Електротехничком, Саобраћајном, Машинском и Пољопривредном), као и њиховим одељењима у другим центрима (Шабац, Ужице). Поред основног дела научно-истраживачке активности на Шумарском и Технолошко-металуршком факултету, као и у Институту за физику, тиме се бавио и на Department of Electrical Engineering and Electronics, University of Liverpool, United Kingdom, где је боравио на основу стипендије добијене од British Trust for Yugoslav Scholarships i Science Research Council of United Kingdom grant и обавио и већи део експеримената за своју докторску дисертацију. П. Тодоровић је учествовао у раду комисија за израду и усаглашавање наставних планова и програма, како на Технолошко-металуршком, тако и на Шумарском факултету. Био је члан комисија за одбрану дипломских радова, као и оцену тема, оцену и одбрану магистарских и докторских теза. Био је и ментор, и председник конисија за одбрану више десетина дипломских, једног магистарског и једног докторског рада, као и члан и председник комисија за избор наставника и сарадника. Сем наставе из предмета ФИЗИКА и ТЕХНИЧКА ФИЗИКА, којима се на различитим нивоима бавио на Шумарском, а пре тога Технолошко-металуршком, као и на другим факултетима Универзитета у Београду (Електротехничком, Саобраћајном, Машинском и Пољопривредном) и истуреним одељењима Технолошко-металуршког факултета у Шапцу и Машинског факултета у Ужицу, у свој наставни рад је укључивао и друге предмете. То се пре свега односи на ЕЛЕМЕНТЕ РЕГУЛАЦИОНЕ ТЕХНИКЕ У ПРЕРАДИ ДРВЕТА, затим изборни предмет ПРИМЕЊЕНА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА У ПРЕРАДИ ДРВЕТА на основним студијама на Шумарском факултету, као и ранија учешћа у настави на основним студијама предмета ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА АТОМСКА ФИЗИКА на Електротехничком факултету у Београду и СЕРВОТЕХНИКА на ВТВА у Рајловцу. На магистарским, а сада мастер и докторским студијама ангажован је на предмету СИСТЕМИ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА У ПРЕРАДИ ДРВЕТА и у делу НЕКОНВЕНЦИОНАЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ПРЕРАДИ ДРВЕТА. На подручју стручне и уџбеничке литературе делатност П. Тодоровића представљена је са 13 (тринаест) наслова и односи се углавном на универзитетски уџбенички материјал штампан у више поновљених и/или прерађених издања. Био је и коаутор већег броја уџбеника за усмерено образовање и неких студија монографског карактера. Сем опште физике обухваћене су и методе и техника истраживања у физици, метрологија, рендгенска и нуклеарна зрачења, оптички мерни уређаји, сервотехника, као и електротехника и електроника. Коаутор је књиге „Међународни систем јединица (СИ) у хемији, технологији и металургији“, а такође и сарадник у „Хемијско-технолошком приручнику“, поглавље „Хемијски и физички подаци и величине“. Вршио је и рецензирање већег броја стручних и научних радова, као и уџбеничке литературе.

Ужа научна област

Машине и уређаји у преради дрвета

Област истраживања

Физика јонизованих гасова; Контрола без разарања; Употреба ласера за регулацију процеса у преради дрвета; Употреба тињавог пражњења и јонизујућег зрачења за модификацију својства дрвета и дрвних композита; Диелектрична својства дрвета и дрбних композита.

Одабрани научни радови

 • V Vukanović, M Todorović, P Todorović, T Mihailidi, M Perić and M Simić: „THE USE OF A HIGH-SPPED CAMERA AND OF THE JET SOLUTION METHOD FOR MEASURING SOME TRANSPORT PARAMETERS IN A DC ARC PLASMA“ – Colloquium Spectroscopicum Internationale XVI, Heidelberg 1971. (Preprints Vol.II, „THE APPLICATION OF DIFFERENT SPECTROSCOPIC METHODS TO THE SOLUTION OF PROBLEMS IN CHEMICAL ANALYSIS“, pp.286-289), Heidelberg University, Heidelberg, W. Germany 1971.
 • M Perić, V Vukanović and P Todorović: „THE DETERMINATION OF DIFFUSION COEFFICIENT FOR Na IN DC ARC PLASMA BY MEASUREMENTS OF INTENSITY DISTRIBUTION OF EMITTED LIGHT“ – Proceedings VI International Symposium on Physics of Ionized Gases, Split-Miljevac 1972. (Contr. Papers), pp.197-200, Institut za fiziku, Beograd 1972.
 • M Perić, P Todorović and V Vukanović: „INVESTIGATIONS OF TRANSPORT PROPERTIES OF CaO IN DC ARC PLASMA“ – Proceedings XVII Colloquium Spectroscopicum Internationale, Firenze 1973. (Contr. Papers I), pp.186-190, Assoziazione Italiana di Spectroscopia, Roma 1973.
 • P Todorović; „INVESTIGATIONS OF PARTICLE INTERACTIONS RELATED TO VALUES OF DIFFUSION COEFFICIENT FOR Na IN DC ARC PLASMA“ – Proceedings VII Yugoslav Symposium on Physics of Ionized Gases, Rovinj 1974. (Contr. Papers), pp.341-344, Institut Ruđer Bošković, Zagreb – Institut Boris Kidrič, Vinča, Beograd 1974.
 • M N Perić, V M Vukanović and P S Todorović: „TRANSPORT DES CaO IM LICHTBOGENPLASMA“ – Anal. Chemie 274 (1975), pp.109-114.
 • V M Vukanović, M S Todorović, P S Todorović and T A Mihailidi: „A NEW EQUIPMENT FOR MASS TRANSPORT STUDY IN A FREE-BURNING D.C. ARC IN AIR“ – Acta 30 B (1975), pp.31-44.
 • M N Perić, P S Todorović and V M Vukanović: „DETERMINATION OF THE DIFFUSION COEFFICIENT OF SUBSTANCES IN D.C. ARC PLASMA BY A PHOTOMETRIC METHOD“ – Acta 30 B (1975), pp.21-29.
 • P S Todorović, G R Jones and M R Barrault: „TIME-RESOLVED LASER-DOPPLER MEASUREMENTS IN A HIGH-CURRENT ARC PLASMA“ – Phys.D: Appl. Phys. 9 (1976), pp.423-434.
 • P S Todorović, V M Vukanović, M M Simić and M N Perić: „TRANSPORT VELOCITIES OF PARTICLES IN THE PLASMA OF A D.C. ARC IN AIR“ – Acta 31 B (1976), pp.103-112.
 • P Todorović, T Mihailidi and M Todorović: „ON SOME PROPERTIES OF THE FLOW FIELDS IN A VERTICAL LOW-CURRENT FREE-BURNING D.C. ARC“ – Proceedings of Contributed Papers of Symposium on Physics of Ionized Gases, Dubrovnik 1976., pp.371-374, Institut Jožef Štefan, Ljubljana 1976.
 • P S Todorović: „A LEVEGŐBEN SZABADON ÉGŐ EGYENÁRAMÚ ÍV SEBESÉGTERÉNEK TÁRGYALÁSA“ – Kémiai Közlemények 52 (1979), pp.175-186. (prevod uvodnog predavanja „SOME INTERPRETATIONS OF THE VELOCITY FIELDS OF THE FREE-BURNING DC ARC IN AIR“, održanog po pozivu na Praecolloquium Spectroscopicum Hungaricum, Balatonfüred, Hungary 1977.)
 • P S Todorović and G R Jones: „LASER DOPPLER MEASUREMENTS OF GLOBULAR CONCENTRATIONS AND FLOW PERTURBATIONS IN A MODEL GAS BLAST INTERRUPTER“ – Proceedings VIII IEE Conference on Gas Discharges and Their Applications, London 1985 (Contr. Papers), pp.19- , The Institute of Physics, London, United Kingdom 1985.
 • P S Todorović and G R Jones: „TIME-RESOLVED LASER-DOPPLER MEASUREMENTS IN THE UNDEREXPANDED JET OF A MODEL GAS-BLAST CIRCUIT BREAKER UNDER ARCING CONDITIONS“ – IEEE Transactions on Plasma Science PS-13 (1985), pp.153-162.
 • J Miljkovic, P Todorovic, M Djiporovic, O Crnogorac, G Simicevic: “TIME-RESOLVED MEASUREMENTS OF LOCAL TEMPERATURES WITHIN THE MATS DURING PRESSING” – Conference Proceedings, The first international conference on the development of wood science/technology and forestry, Missenden Abbey, United Kingdom, 6th-8th July 1994, pp 534-544; Buckinghamshire College, High Wycombe, England 1994.
 • P S Todorović, J P Miljković, M R Djiporović and O K Crnogorac: “LASER-DOPPLER DETERMINATIONS OF CONCENTRATIONS OF PARTICULATE MATTER”, – Proceedings I, I regional symposium: “Chemistry and the environment”, September 25 -29, 1995, Vrnjačka Banja, Yugoslavia 59 – 62; Serbian Chemical Society, Belgrade 1995.
 • J P Miljković, O K Crnogorac, M R Djiporović and P S Todorović: “THE METHODS FOR REDUCTION OF FORMALDEHYDE EMISSION FROM PLYWOOD”, – Proceedings II, I regional symposium: “Chemistry and the environment”, September 25 -29, 1995, Vrnjacka Banja, Yugoslavia 675 – 678; Serbian Chemical Society, Belgrade 1995.
 • P Todorovic, J Miljkovic and M Djiporovic: “A LASER MICROPROJECTOR NON-DESTRUCTIVE CONTROL METHOD FOR SURFACE CRACKS”, Proceedings of the 11th Biennial European Conference on Fracture – ECF 11 (editor J. Petit), vol. III, ECF 11 – Mechanisms and mechanics of damage and failure, Poitiers-Futuroscope, France, 3-6 September 1996, pp. 2277-2281; Laboratoire de Mecanique et Physique des Materiaux (LMPM), ENSMA, France 1996.
 • P Todorovic, J Miljkovic, M Djiporovic, Z Djurisic and M Bogdanovic: “A LASER MICROPROJECTOR METHOD OF TOOL WEAR CONTROL” – Conference Proceedings, The second international conference on the development of wood science/technology and forestry, University of Sopron, Hungary, April 10-12, 1996, pp. 499-506; University of Sopron, Hungary 1996.
 • Todorović, N. Atanackov, S. Svrzić: “ON SOME POSSIBILITIES FOR UTILIZATION OF IONIZATION PHENOMENA IN WOOD PROCESSING PART I: INFLUENCING THE DIELECTRIC PROPERTIES OF SOLID WOOD” – Prerada drveta, Volume II, Number 05, pp. 21-32, 2004.
 • Todorović, S. Svrzić, N. Atanackov: “ON SOME POSSIBILITIES FOR UTILIZATION OF IONIZATION PHENOMENA IN WOOD PROCESSING PART II: INFLUENCING THE DIELECTRIC PROPERTIES OF WOOD-BASED COMPOSITES” – Prerada drveta, Volume III, Number 09-10, pp. 3-11, 2005.
 • Todorović, N. Atanackov, S. Svrzić: “ON SOME POSSIBILITIES FOR UTILIZATION OF IONIZATION PHENOMENA IN WOOD PROCESSING PART III: INFLUENCING SOME MACHINING AND MECHANICALS PROPERTIES OF SOLID WOOD AND SELECTED TOOLS” – Prerada drveta, Volume III, Number 12, pp. 7-14, 2005.
 • Todorović, S. Svrzić, N. Atanackov: “ON SOME POSSIBILITIES FOR UTILIZATION OF IONIZATION PHENOMENA IN WOOD PROCESSING PART IV: INFLUENCING SOME MACHINING, MECHANICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF WOOD-BASED COMPOSITES” – Prerada drveta, Volume IV, Number 13, pp. 5-11, 2006.
 • P Todorović: „APPLICATIONS AND LIMITATIONS OF TIME-RESOLVED LASER-DOPPLER VELOCIMETRY IN STUDIES OF INSTATIONARY PLASMA FLOWS“ – Proceedings 4th Europhysics Sectional Conference on Atomic and Molecular Physics of Ionized Gases, Essen 1978 (Abstracts), p. C 69 – p.121; Universität Essen, Essen, W. Germany 1978.
 • P Todorović: „AN INTERPRETATION OF SOME MASS TRANSPORT DATA“ – Proceedings XXIst Colloquium Spectroscopicum Internationale and 8th International Conference on Atomic Spectroscopy, Cambridge 1979 (Abstracts), p.475; Association of British Spectroscopists, London, United Kingdom 1979.
 • Todorovic, N. Atanackov, J. Miljkovic, S. Svrzic, S. Djindjic, Z. Djurisic, V. Simic and N. Yossifov: “ON SEVERAL PROPERTIES OF SOME MODIFIED WOOD-BASED COMPOSITES” – Proceedings of the 5th Pacific Rim Bio-Based Composites Symposium, Canberra, Australia, December 10th -13th 2000. pp. 386-392; published by the Department of Forestry, The Australian National University, Canberra, ACT, 0200, Australia 2000.
 • P Todorovic, N Atanackov, J Miljkovic, S Svrzic, S Djindjic, N Yossifov, P Osmokrovic and N Kartalovic: „ON ELECTRIC PROPERTIES OF SOME MODIFIED WOOD-BASED COMPOSITES“ – The fourth international conference on the development of wood science/technology and forestry, Missenden Abbey, United Kingdom 1999; Buckinghamshire Chilterns University College, High Wycombe, United Kingdom 1999.
 • Todorovć, D. Vilotić, Z. Đurišić, S. Svrzić, N. Atanackov: „On Influence of Species of Conifers on Value of Absorption Coefficient for Gamma Rays in Wood Tissue“ – Third Internatonal Symposium on Wood Machining, Lausanne, Switzerland, 21-23. May 2007. (Edited by P. Navi and A. Guidoum, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne); Lausanne, Switzerland 2007.
 • P Todorovic: “ION IMPLANTATION AND IN-SITU PRODUCTION RELATING TO MACHINING OF WOOD AND WOOD BASED COMPOSITES” – Proceedings of the 2nd International Symposium on Wood Machining, Vienna, Austria, July 5-7, 2004., pp. 265-277, BOKU – University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna, Austria 2004.
 • Petar Todorović, Jovan Miljković and Milanka Điporović:ON THE ABSORPTION OF GAMMA RAYS BY WOOD PARTICLES AND WOOD-BASED COMPOSITES”, Pacific Rim Bio-Based Composites Symposium, Kyoto, Japan 1996.
 • Petar Todorovic: “SOME INITIAL RESEARCH INTO WOOD TISSUE CHARACTERISATION BY DETERMINATIONS OF THE COEFFICIENT OF ABSORPTION OF GAMMA RAYS“ – COST Action E35 “Fracture mechanics and micromechanics of wood and wood composites with regard to wood machining” Workshop I (WG1 &WG2), 8 September 2004 & 9. September 2004, Vila Real, Portugal 2004.