+

Ратко Кадовић

Професор у пензији
Телефон:
Е-маил: ratko.kadovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет:
Консултације:

Рођен je 07. 02. 1945. год. у Шобајићима, Црна Гора. Гимназију je завршио у Нишу, а студије на Одсеку за ерозију и мелиорације Шумарског факултета у Београду 1971. год. После одслужења војног рока, радио je  у водопривредним организацијама у Орашју на Сави и у Неготину, на пословима извођења водопривредних објеката. Године 1976. изабран je у звање асистента – приправника за предмет Мелиорације пољопривредних земљишта на Шумарском факултету у Београду. За време рада у привреди, уписао се на последипломске студије (школска 1973/ 74. год.), на Шумарском факултету из области шумских мелиорација. После положених испита предвиђених наставним планом, одбранио je магистарски рад под насловом ”Истраживања мелиоративно – заштитне улоге неких врста дрвећа у шумским појасевима поред канала хидросистема Дунав-Тиса-Дунав”, 1978. год. Године 1979., изабран je у звање асистента. У фебруару 1984. год., одбранио je докторску дисертацију под насловом ”Истраживања толерантности неких шумских врста дрвећа према солима у халоморфним земљиштима”. Исте године je изабран у звање доцента, а 1990. изабран je у звање ванредног професора. За редовног професора изабран je 1997. год. У току 1986. и 1987. год., обавио је два студијска боравка  у ЧССР, на Шумарском факултету у Брну и Институту за мелиорације земљишта у Збраславу (Праг), а у току 1990. год., обавио је студиски боравак у Израелу. Од 2004. до 2009. године је обављао дужност декана Шумарског факлтета.

Члан тима при изради просторног плана Србије 1995. године; Руководилац пројекта «Утицај загађености ваздуха на шумске екосистеме, њихове заштитне и регулаторне функције» у периоду 1991-1995. и 1996-2000. год.; Руководилац пројекта Мониторинг шумских земљишта ИЦП за шуме – Ниво I, 2003/2004; Руководилац пројекта «Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну  средину – праћење утицаја, адаптација и ублажавање – 43007 (2011-2017) »

Ужа научна област

Ерозија и конзервација земљишта и вода

Област истраживања

Конзервација земљишта, ерозија земљишта

Одабрани научни радови

  1. Кадовић, Р., Кнежевић, М. (2002): „Тешки метали у шумским екосистемима Србије“: Шумарски факултет и Министарство за заштиту природних богатстава и животне средине Републике Србије, Београд
  2. Ђоровић, М., Исајев, В., Кадовић, Р (2003): Системи антиерозионог пошумљавања и затрављивања, Шуарски факултет Универзитета у Бањој Луци, 402 стр. Бања Лука
  3. Кадовић Р., Медаревић, М. (2007) (ур.): Шуме и промена климе, тематски зборник радова, Министарство за пољопривреду, шумарство и водопривреду Републике Србије, Управа за Шуме, Универзитет у Београду – Шумарски факултет, 206 стр.
  4. Kadović, R., Knežević, M. (2004): Godišnji izveštaj ICP Forests 2003 u Srbiji, Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine R Srbije – Uprava za zaštitu životne sredine, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede R Srbije – Uprava za šume, Beograd, 76str.
  5. Кадовић, Р., Белановић Симић, С. (2017): поглавље IV – Eколошка етика и етички однос према земљишту у уџбенику Kвалитет земљишта (аутор Белановић Симић, С. ), ISBN 978-86-7299-258-8
  6. Kadović R, Belanović S, Kostadinov S, Beloica J, Todosijević M (2014): Influence of Soil Organic Carbon on Soil Erodibility in Forest Soils in Catchment of Rasina, Challenges, Sustainable Land Management – Climate Change, Catena Verlag GMBH, 2014, p.p. 99-109, Advances in Geoecology 43 ISBN 978/3/923381-61-6, US ISBN 1-59326-265-5
  7. Kadović R,Yousef Ali Mansour Bohajar, Perović V, Belanović Simić S, Todosijević M, Tošić S, Anđelić M, Mlađan D, Dovezenski U (2016): Land Sensitivity analysis of degradation using MEDALUS model: case study of Deliblato sands, Serbia, Archives of Environmental protection Vol 42 No 4/2016 DOI 10.1515/aep-2016-0045- p.p 114-124, ISSN 2083-4772, e-ISSN: 2083-4810